Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Analiza prostornih podataka

Šifra:
50389
Kratica:
48IA03
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 20(V) + 10(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Damir Medak

Izvođači:

prof. dr. sc. Damir Medak (P, V)

dr. sc. Dino Dobrinić (V, S)

doc. dr. sc. Luka Rumora (P, V, S)

Opis predmeta:
Analitička funkcionalnost geoinformacijskih sustava. Definicija interaktivne i eksplorativne analize prostornih podataka. Prostorni upiti. Prekrivanja. Reklasifikacija. Presjek. Dostupnost u prostoru: povezivost i susjedstvo. Udaljenosti i duljine. Operacije koje koriste zonu. Geoalgoritmi: točka u poligonu, presjek dužina, presjek poligona. Oblici, nagib i aspekt. Transformacije objekata. Grafičke operacije. Programiranje operacija za analitičku funkcionalnost. Uvod u geostatistiku. Načela konstrukcije variograma. Modeliranje variograma. Načela kriginga. Jednostavni kriging. Kokriging. Regresijski kriging. Fuzzy skupovi i fuzzy modeli. Analitičko hijerarhijsko procesiranje (AHP). Multikriterijska prostorna analiza. Geosimulacija. Geovizualizacija. Ishodi učenja: - definirati prostorne relacije između prostornih entiteta. - analizirati i opisati prostorne entitete korištenjem geostatističkih algoritama. - izračunati variogramsku funkciju na temelju zadanog skupa prostornih podataka. - odabrati optimalnu geostatističku metodu interpolacije. - ocijeniti rezultate dobivene geostatističkom interpolacije. - vizualizirati prostorne podatke i rezultate prostorne analize. Oblici nastave: predavanje (15x 2 sata), vježbe (10x 2 sata), seminari (5x 2 sata) Razina primjene tehnologije e-učenja: 2 Uvjeti za dobivanje potpisa: - nazočnost na 70% nastave, - pravodobno izrađen individualni projekt, - minimalno ukupno 10 bodova (od 40 mogućih) iz dva međuispita. Ocjenjivanje: Primjenjuje se kontinuirano praćenje studenata: tijekom semestra će se održati dva međuispita (kolokvija) na kojima se može dobiti maksimalno 2x20=40 bodova. Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave. Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvareno pravo na potpis te minimalno 21 bod (od 40 mogućih) na međuispitima. Ocjena = M1 + M2 M1, M2 - bodovi na međuispitima. Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način: Bodovi Ocjena 21 do 25 dovoljan (2) 26 do 30 dobar (3) 31 do 35 vrlo dobar (4) 36 do 40 izvrstan (5) Studenti koji ne polože ispit polažu pismeni i usmeni ispit. Uvjet za polaganje usmenog dijela ispita je 50% od mogućih bodova pismenog dijela ispita. Nastavu je moguće održavati i na engleskom jeziku.
Obavezna literatura:

1. Worboys, M. (2003): GIS ? a Computing Perspective

2. Cressie, N.: Statistics for Spatial Data, J. Wiley & Sons, New York 1991.

4. de Smith, Goodchild, Longley (2011): Geospatial Analysis - a comprehensive guide. 3rd edition, Wiley

5. Krivoruchko, K. (2011): Spatial Statistical Data Analysis for GIS Users, ESRI Press; DVD edition.

Preporučena literatura:

3. Bartelme, N. (2002): Geoinformatik

Ishodi učenja:

1. definirati prostorne relacije između prostornih entiteta

2. analizirati i opisati prostorne entitete korištenjem geostatističkih algoritama

3. izračunati variogramsku funkciju na temelju zadanog skupa prostornih podataka

4. odabrati optimalnu geostatističku metodu interpolacije

5. ocijeniti rezultate dobivene geostatističkom interpolacije

6. vizualizirati prostorne podatke i rezultate prostorne analize

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
732 Geoinformatika diplomski 2 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • V - Vježbe