Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Geomatematika

Šifra:
50398
Kratica:
48OB03
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 10(V) + 20(S)
Nositelji:

mr. sc. Nikol Radović, v. pred.

Izvođači:

mr. sc. Nikol Radović, v. pred. (P, V, S)

Opis predmeta:
Cilj predmeta je obnoviti, proširiti međusobno implementirati znanja studenata iz matematike (analiza, linearna algebra, statistika) i geodezije (praktične, izmjere, gps, analize geodetskih mjerenja). Sadržaj predavanja: Matematika i GPS. Mreže. Slučajne varijable i matrice kovarijance. Nelinearni problemi.Linearna algebra i metoda najmanjih kvadrata. Problemi sa eksplicitnim rješenjima. GPS. Prikupljanje podataka i GPS. Kalmanovi filtri. Vježbe su integrirani i esencijalni dio ovog predmeta pa su opisane zajedno s predavanjima u Tjednom planu nastave. Ishodi učenja: - analizirati, primjeniti matematičke teme u problemima geodetske struke - prevoditi probleme i zadaće geodetskih znanosti na jezik matematike i riješiti ih različitim metodama matematike (isti problem se rješava iz drugačijeg kuta gledanja) Oblici nastave: - predavnje - auditorne vježbe - seminari - konzultacije - provjera znanja - e - učenje Način izvođenja nastave - mješovita nastava Ocjenjivanje Kontinuirano: nazočnost na više od 70 % predavanja i 0 % vježbi; domaće zadaće (koje se ocjenjuju ocjenom od 1 - 5); seminar (svaki student je obavezan održati barem jedan seminar). Za seminar student dobiva neku temu koju mora prezentirati pred ostalim studentima te prirediti i predati dokument (format A4) sa objašnjenim ključnim pojmovim iz svog seminara, formulama i minimalno 2 riješena primjera. Seminar se također ocjenjuje. Pristupanje jednom kolokviju na kojima student odgovara na teorijska pitanja te rješava zadatke. Pismeno: pismenog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi kroz 1 teoretski i računski kolokvija koji se odvijaju tijekom semestra. Usmeno: teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima. Aktivnosti 1. domaće zadaće - ocjene (2 - 5); 2. seminar - ocjene (2 - 5); 3. skrećeni seminarski rad - ocjene (2 - 5); 4. 1. kolokvij - TEORETSKI: (30 bodova) 0 - 14 bodova _nedovoljan(1) 15 - 21 bodova_ dovoljan (2) 22 - 24 bodova_dobar(3) 25 - 27 bodova_vrlodobar(4) 28 - 30 bodova_ izvrstan(5) RAČUNSKI (5 zadataka) 2 točno riješena zadatka_dovoljan (2) 3 točno riješena zadatka_dobar (3) 4 točno riješena zadatka_vrlodobar (4) 5 točno riješenih zadataka_izvrstana (5) Pravo na oslobađanje od pismenog ispita ostvaruju studenti koji ostvaruju minimalno dovoljan (2) na svakoj pojedinoj aktivnosti. Pravo na oslobađanje od ispita ostvaruju studenti koji ostvaruju minimalno vrlodobar (4) na svakoj pojedinoj aktivnosti. Konačna ocjena određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima(4).
Obavezna literatura:

3. J. L. Awange, E. W. Grafarend: Solving Algebric Computational Problems in Geodesy and Geoinformatics, Springer - Verlag, Berlin, 2005.

Willi Freeden, M. Zuhair Nashed, Thomas Sonar (Eds.) (2010): Handbook of Geomathematics Vol. 2

Preporučena literatura:

1. H. Kenner: Geodetic Math and how to use it, University of California Press, Berkley and Los Angeles, 2003.

2. Gilbert Strang, Kai Borre: Linear Algebra, Geodesy, and GPS, Wellesley , Cambridge Press, 1997.

Ishodi učenja:

1. Opisati različite matematičke metode u geodeziji i geoinformatici

2. Odabrati i primjeniti odgovarajuće matematičke metode za rješavanje određenog problema geodezije i geoinformatike.

3. Prevesti problem geodezije i geoinformatike na simbolički rječnik matematike i riješiti ga.

4. Analizirati i interpretirati matematičke rezultate geodetskih zadaća dobivenih specijaliziranim računalnim programima

5. Raspraviti dobivena matematička rješenja u svijetu geodezije i geoinformatike

6. Prezentirati rješenja na logičan, razumljiv način naglašavajući geodetsku važnost problema.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 2 izborni
732 Geoinformatika diplomski 2 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • V - Vježbe