Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Izmjera snimki

Šifra:
50404
Kratica:
59IA02
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
30(P) + 30(V)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Dubravko Gajski

Izvođači:

Ljiljana Pleše, dipl. ing. (V)

izv. prof. dr. sc. Dubravko Gajski (P, V)

Opis predmeta:
Predmet donosi matematičko-fizikalne modele preslikavanja prostora, te metode georeferenciranja, specifične za pojedine vrste senzora i nužan je za razumijevanje i ispravnu primjenu suvremenih tehnologija digitalne fotogrametrije i daljinskih istraživanja. Sadržaj predavanja: Centralna projekcija, Koordinatni sustavi u fotogrametriji. Homogene koordinate. Kalibracija klasičnih i digitalnih kamera. Distorzija. Analitički stereoinstrument ? princip. Numerički postupci unutarnje, relativne i apsolutne orijentacije. Georeferenciranje podataka sa aktivnih i pasivnih senzora. Integrirani sustavi (Senzor+GPS+IMU). Aerotriangulacija u nizovima i blokovima. Izjednačenje aerotriangulacije metodama nezavisnih modela i zrakovnog snopa. Ocjena kvalitete fotogrametrijskih radova. Sadržaj vježbi: Upoznavanje sa mjernim svojstvima fotogrametrijskih snimki. Ovladavanje svim fazama aerotriangulacije, od pripreme snimki, izrade plana opažanja i plana računanja aerotriangulacije, zatim samostalno opažanje aerotriangulacije te računanje i izjednačenje aerotriangulacije metodom zrakovnog snopa. Za opažanje se koristi precizni slikomjerni instrument Leica BC3, a računanje softver Leica ORIMA. Tijekom računanja provodi se i samokalibracija. Kalibracija digitalne kamere na test-polju, izmjera snimki na monokomparatoru ORPHEUS i računanje kalibracije zu određivanje dodatnih parametara distorzije. Ishodi učenja: - razumjeti matematičke modele preslikavanja pojedinih fotogrametrijskih senzora, te znati postaviti i primjeniti odgovarajući matematički model - razumjeti koordinatne sustave u fotogrametriji te transformacije između pojedinih koordinatnih sustava. Suvremene metode transformacije pomoću homogenih koordinata. - Razumjeti i znati primjeniti metode direktne linearne transformacije - Poznavati sistematske utjecaje koji mogu degradirati kvalitetu izmjere snimki - Poznavanje i ispravna primjena metoda kalibracije digitalnih kamera - Razumjeti principe georeferenciranja podataka sa različitih fotogrametrijskih i satelitskih senzora. - Poznavati suvremene tehnologije integracije fotogrametrijskih senzora sa inercijalnim sustavima i GPSom Oblici nastave: - predavanja - projektantske vježbe (na računalima i fotogrametrijskim mjernim stanicama) - konzultacije - provjera znanja - e-učenje Ocjenjivanje Kontinuirano: nazočnost na više od 70% predavanja i 70% vježbi. Izrada projektnih zadataka na vježbama. Predviđena su dva projektna zadatka: 1. Aerotriangulacija 2. Kalibracija digitalne kamere Student ima mogućnost pristupanja dvama kolokvijima, gdje odgovara na teorijska i praktična pitanja putem pismenog rada. Uspješnost izrade projektnih zadataka, te njihovo razumijevanje ocjenjuje se tijekom njihove predaje. Pismeno: Student se može osloboditi pismenog dijela ukoliko to gradivo položi putem dva kolokvija tijekom semestra, u suprotnom student pristupa pismenom dijelu ispita na redovitim ispitnim rokovima. Oslobođenje od pismenog ispita vrijedi za jedan od prva dva redovita ispitna roka. Usmeno: Student se može osloboditi usmenog dijela ispita, ukoliko na oba kolokvija i iz oba projektna zadatka postigne barem vrlodobar ili odličan uspjeh. U suprotnom teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima. RB. Aktivnost Ukupno bodova Napomena 1. Aerotriangulacija 25 min. 50 % 2. Kalibracija digitalne kamere 25 min. 50 % 3. 1. kolokvij 25 min. 50 % 4. 2. kolokvij 25 min. 50 % UKUPNO 100 Min 50 Konačna ocjena: određuje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Konačna ocjena se sastoji od - Obične aritm. sredine uspjeha na aktivnostima 1-4 (ako je uspjeh na svakoj od aktivnosti vrlodobar(4) ili izvrstan (5) ) - Obične aritm. sredine uspjeha na aktivnostima 1-4 sa 50% a ostalih 50% na usmenom dijelu - 50% na pismenom dijelu i 50% na usmenom dijelu (ako neke od aktivnosti nisu pozitivno ocjenjene) Ocjena iz pisanog dijela ispita I kolokvija utvrđuje se na slijedeći način: Postotak Ocjena 50% do 71% dovoljan (2) 72% do 80% dobar (3) 81% do 90% vrlo dobar (4) 91% do 100% izvrstan (5)
Obavezna literatura:

1. Kraus, K., Photogrammetry, Vol. 1. Fundamentals and standard methods, Dummler, 2000 Kraus, K. Photogrammetry, Vol. 2. Advanced methods and applications, Dummler, 2000. Materijali objavljeni na e-učenju

Preporučena literatura:

2. McGlone, C. Manual of photogrammetry, ASPRS, 2004 Internetski izvori

Ishodi učenja:

1. Razumjeti matematičke modele preslikavanja pojedinih fotogrametrijskih senzora, te znati postaviti i primjeniti odgovarajući matematički model.

2. Razumjeti koordinatne sustave u fotogrametriji te transformacije između pojedinih koordinatnih sustava.

3. Razumjeti i znati primjeniti metode direktne linearne transformacije proširene za matematički model radijalne i tangencijalne distorzije.

4. Poznavati sistematske utjecaje koji mogu degradirati kvalitetu izmjere snimki i znati ih ukloniti iz rezultata izmjere.

5. Poznavati i ispravno primijeniti metode kalibracije digitalnih kamera.

6. Razumjeti principe georeferenciranja podataka sa različitih fotogrametrijskih i satelitskih senzora.

7. Poznavati suvremene tehnologije integracije fotogrametrijskih senzora sa inercijalnim sustavima i GPSom.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
732 Geoinformatika diplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe