Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Geodinamika jadranske mikroploče

Šifra:
50425
Kratica:
59P20
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Boško Pribičević

Izvođači:

prof. dr. sc. Almin Đapo (S)

doc. dr. sc. Vanja Miljković (S)

prof. dr. sc. Boško Pribičević (S)

Opis predmeta:
Sadržaj: tektonika plo?a, Zemljina unutrašnjost (kora, plašt, jezgra), Teorija gibanja tektonskih plo?a, pokreta?ke sile gibanja tektonskih plo?a, odre?ivanje gibanja tektonskih plo?a, modeli gibanja tektonskih plo?a, granice tektonskih plo?a, (konvergentne, divergentne, transformne, zona granica plo?a, plaštne perjanice i vru?e to?ke), tektonika plo?a i rudna nalazišta, tektonika na drugim planetima, rasjedi, vrste rasjeda - normalni, reversni, horizontalni ili transkurentni, transformni, sustavi rasjeda; seizmologija, potresi, nastajanje potresa - tektonski, vulkanski, urušni, širenje potresa, prostorni i površinski valovi, efekti potresa, mjere zaštite od potresa u svijetu i RH; geodezija i geodinami?ka istraživanja, geodetske metode za mjerenje geodinami?kih pomaka, klasi?ne geodetske metode, dugobazisna interferometrija (VLBI), satelitske metode, GNSS, satelitsko lasersko mjerenje udaljenosti (SLR), satelitska radarska interferometrija, InSAR - Interferometric Synthetic Aperture Radar, DInSAR - Differential InSAR, PSInSAR - Permanent Scatterer InSAR, SqueeSAR; Jadranska mikroplo?a, Mediteran - grani?no podru?je Afri?ke i Euroazijske plo?e, obilježja Jadranske mikroplo?e, istraživanja Jadranske mikroplo?e, odre?ivanje pomaka Jadranske mikroplo?e, rotacija Jadrana u odnosu na Afri?ku plo?u, utjecaj Apenina na oblikovanje Jadranske mikroplo?e, sjeverno - središnji Apenini i sjeverno Tiransko more, Južni Apenini i južno Tiransko more, Gargano podru?je. Hrvatski geodinami?ki projekti: CRODYN, Geodinami?ka mreža Grada Zagreba. Ishodi u?enja: " Dobro razumijeti i poznavati Zemljinu strukturu, od kore do jezgre, uklju?uju?i osnovne promjene u fizikalnim i materijalnim svojstvima koje se doga?aju s dubinom " Dobro poznavati Zemljinu unutarnju dinamiku te njene manifestacije u smislu tektonike plo?a i povezanih procesa, rasjeda i potresa te rezultiraju?ih površinskih deformacija " Razlikovati geodetske metode za odre?ivanje geodinami?kih pomaka te znati odabrati najprikladniju metodu za pojedinu vrstu geodinami?kog istraživanja " Razlikovati apsolutne i relativne modele izjedna?enja geodinami?kih mreža te interpretirati dobivene geodinami?ke pomake jednim i drugim modelom " Analizirati hrvatske geodinami?ke projekte (CRODYN i Geodinami?ka mreža Grada Zagreba) od posebnog zna?aja za Republiku Hrvatsku te usporediti dobivene rezultate sa drugim nezavisnim interdisciplinarnim istraživanjima na podru?ju Jadranske mikroplo?e " Razumjeti i objasniti kako se geodinami?ki procesi koji se javljaju na užem i širem podru?ju Jadranske mikroplo?e mogu odre?ivati i tuma?iti interdisciplinarnim pristupom korištenjem metoda iz drugih geoznanosti " Ste?i intelektualne i prakti?ne vještine za sintetiziranje informacija/podataka iz raznih izvora literature i rezultata istraživanja te intelektualne i prakti?ne sposobnosti za analizu, procjenu/tuma?enje informacija i podataka iz raznih izvora literature i rezultata geodinami?kih istraživanja s posebnim naglaskom na podru?je Jadranske mikroplo?e. Oblici nastave: " predavanja " projektantske vježbe (na ra?unalima)/seminarski rad " konzulatacije " provjera znanja " e-u?enje Na?ini izvo?enja nastave: - mješovita nastava (primjena e-u?enja na razini 2) Uvjeti za dobivanje potpisa: - nazo?nost na 70% nastave, - pravodobno izra?en seminar/projekt Ocjenjivanje: Na kraju semestra: Izrada i izlaganje projektnih zadataka. Za svaki projekt student izlaže rezultate svoga rada uz provjeru samostalnosti i 3 pitanja. Ocjenjuje se projektni zadatak. Na kraju se pristupa kolokviju na kojem studenti odgovaraju na teorijska pitanja, dok predaju prakti?ni zadatak. Kolokvij se provodi usmenim putem i prezentacijom izra?eog projekta. Kolokvij sadržajem odgovara prethodno obra?enim nastavnim cjelinama.. Pisani dio ispita: pismenog/prakti?nog dijela ispita student se može osloboditi ukoliko to gradivo položi kroz projektni zadatak i prezentiranja projektnih cijelina (kolokvija) koji se odvijaju tijekom semestra. Ukoliko se student ne oslobodi pismenog dijela ispita putem projekata (kolokvija - prikupljanjem dovoljnog broja bodova) dužan je pristupiti pismenom/prakti?nom dijelu na redovitim ispitnim rokovima. Oslobo?enje od pismenog dijela ispita vrijedi za jedan od prva dva redovita ispitna roka. Usmeni dio ispita: teorijska znanja provjeravaju se na redovitim ispitnim rokovima. Popis bodova koji se mogu ostvariti po pojedinoj aktivnosti prikazan je u sljede?oj tablici: RB. Aktivnost Ukupno bodova Napomena 1. Metode prikupljanja podataka 10 min. 50 % 2. Izrada projektnog zadatka 20 min. 50 % 3. Interpretacija i vizualizacija zadanog podru?ja i izrada projektne dokumentacije 30 min. 50 % 4. Kolokvij 40 min. 60 % UKUPNO 100 Pravo na osloba?anje od pismenog ispita ostvaruju student koji ostvare minimalno 70 bodova. Pravo na pristup pismenom dijelu ispita imaju studenti s minimalno 54 boda. Kona?na ocjena: odre?uje se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitima. Kona?na ocjena se sastoji od uspjeha na aktivnostima: 1-5 ili pisani/prakti?ni dio ispita 75% usmeni dio ispita 25% Ocjena iz pisanog dijela utvr?uje se na sljede?i na?in: Bodovi Ocjena 70 bodova do 80 bodova = dovoljan (2) 81 bodova do 88 bodova = dobar (3) 89 bodova do 95 bodova = vrlo dobar (4) 96 bodova do 100 bodova = izvrstan (5) Nastavu je mogu?e održavati i na engleskom jeziku.
Ishodi učenja:

1. Razlikovati Zemljinu strukturu, od kore do jezgre, uključujući osnovne promjene u fizikalnim i materijalnim svojstvima koje se događaju s dubinom

2. Analizirati Zemljinu unutarnju dinamiku te njene manifestacije u smislu tektonike ploča i povezanih procesa, rasjeda i potresa te rezultirajućih površinskih deformacija

3. Razlikovati apsolutne i relativne modele izjednačenja geodinamičkih mreža te interpretirati dobivene geodinamičke pomake jednim i drugim modelom

4. Analizirati hrvatske geodinamičke projekte (CRODYN i Geodinamička mreža Grada Zagreba) od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku te usporediti dobivene rezultate sa drugim nezavisnim interdisciplinarnim istraživanjima na području Jadranske mikroploče

5. Analizirati i usporediti kako se geodinamički procesi koji se javljaju na užem i širem području Jadranske mikroploče mogu određivati i tumačiti interdisciplinarnim pristupom korištenjem metoda iz drugih geoznanosti

6. Primijeniti intelektualne i praktične vještine za sintetiziranje informacija/podataka iz raznih izvora literature i rezultata istraživanja te intelektualne i praktične sposobnosti za analizu, procjenu/tumačenje informacija i podataka iz raznih izvora literature i rezultata geodinamičkih istraživanja s posebnim naglaskom na područje Jadranske mikroploče

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 3 izborni
732 Geoinformatika diplomski 3 izborni

Legenda

  • S - Seminar