Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Geodetska astronomija

Šifra:
50428
Kratica:
59P23
Visoko učilište:
Geodetski fakultet
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
60(S)
Nositelji:

prof. dr. sc. Željko Bačić

Izvođači:

prof. dr. sc. Željko Bačić (S)

dr. sc. Zvonimir Nevistić (S)

Opis predmeta:
Opis sadržaja Uvodno predavanje o primjeni i važnosti geodetske astronomije u geodetskoj inženjerskoj praksi. Prezentacije najboljih prijašnjih seminarskih radova i projekata. Upute za rad, te diskusija i konzultacije sa studentima o načinu i problemima na koje nailaze pri izradi projekata. Izbor i diskusija o predloženim temama seminarskih radova i projekata. Samostalno istraživanje i izrada projekta, održavanje radionice i konzultacije prema potrebi. Nakon izrade projekta na kraju semestra studenti prezentiraju i predaju projekte i sudjeluju na panel diskusijama. Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim teorijskim postavkama vezanim uz praktične primjene astrogeodetskih mjerenja za potrebe specifičnih zadaća u geodetskoj inženjerskoj praksi, kao i za stjecanje praktičnih znanja potrebnih za obavljanje terenskih mjerenja. Za astrogeodetska mjerenja potrebni su određeni astronomski podaci i veličine te tematski softver sve besplatno i dostupno na internetu. Stoga studenti kroz samostalna istraživanja (pretraživanja interneta) i izradu projektnih zadataka (seminara) stječu vještine pronalaženja astronomskih podataka i njihovu primjenu u konkretnim zadaćama, te korištenje softvera za obradu i analizu astronomskih mjerenja. Primjeri mogućih projekatnih zadataka: - vizualizacije astronomskih pojava razvijenim za internet - izrada programskog paketa za računanje astronomskih podataka (efemerida) potrebnih u geodetskoj astronomiji i prilagodba programa za računanje efemerida na internetu - izrada programskog paketa za preračunavanje vremenskih skala i prilagodba za internet - ispitivanje preciznosti istodobnog određivanja astronomskih koordinata astrolabom uz sinkroniziran prijam i korekciju vremena prijamom GPS signala - razvoj programa za automatizirano određivanje azimuta neke strane elektroničkim tahimetrima i terenskim računalima - izrada specijaliziranih web stranica s popisom astrogeodetskih službi, institucija i organizacija Ishodi učenja - opisati i argumentirati potrebe astrogeodetskih mjerenja u modernoj geodetskoj inženjerskoj praksi - primjeniti i koristiti astronomske podatke s astrogeodetskih internetskih servisa - primjeniti specifični astronomski softver besplatan i dostupan na internetu - primjeniti astronomska mjerenja i određivanja u specifičnim zadaćama geodetske inženjerske struke - obaviti terenska astrogeodetska mjerenja, obraditi i analizirati izmjerene i izračunane vrijednosti - prezentirati svoje zaključke i raspravljati o izrađenim projektima Oblici nastave - seminarski rad - samostalno istraživanje - terenski rad - konzultacije i diskusije - provjera znanja, - e-učenje - internet Način izvođenja nastave - mješovita nastava (primjena e-učenja na razini 1). Ocjenjivanje Na kraju semestra studenti izlažu i predaju projektni zadatak. Za svaki projekt student izlaže rezultate i zaključke svoga rada uz diskusiju i postavljanje 3 pitanja. Konačna ocjena: određuje se na temelju diskusije i odgovora na postavljena pitanja.
Obavezna literatura:

1. Špoljarić D.: Materijali s predavanja i vježbi objavljeni na e-učenju. Tematski diplomski i seminarski radovi izrađeni na Katedri za satelitsku geodeziju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Preporučena literatura:

2. Kovalevsky J., Seidelmann K.: Fundamentals of Astrometry, Cambridge University Press, Cambridge 2004. Kovalevsky J.: Modern Astrometry, Springer Verlag, Berlin, New York 2001. Seidelmann K.: Explantory supplement to the astronomical almanac, University science book, Sausalito, 1992. Audoin, C., Guinot, B.: The Measurement of Time, Time, Frequency and Atomic Clock, Cambridge University Press, Cambridge 2001. Mueller, I.: Spherical and practical astronomy as applied to geodesy. Frederick Ungar Publishing Co., New York, 1969. Schodlbauer A.: Geodätische Astronomie, W. De Gruyter, Berlin, New York, 2000. Sigl, R.: Geodätische Astronomie, H. W. Verlag, Karlsruhe, 1991.

3. Brojne internetske stranice i portali tematskog sadržaja.

Ishodi učenja:

1. Opisati i argumentirati potrebe astrogeodetskih mjerenja u suvremenoj geodetskoj inženjerskoj praksi.

2. Opisati suvremene terestričke astrogeodetske mjerne sustave s CCD tehnologijom (elektronička mjerna stanica, digitalna zenit kamera i dr.).

3. Primjeniti i koristiti astronomske podatke i fundamentalne kataloge s astrogeodetskih internetskih servisa.

4. Izraditi programe za za izračun pojedinih astronomskih veličina, vizualizaciju astronomskih pojava te njihovu prilagodbu za interaktivnu (on-line) upotrebu putem interneta.

5. Primijeniti astronomska mjerenja i određivanja suvremenim mjernim sustavima u specifičnim zadaćama geodetske inženjerske struke te obraditi i analizirati izmjerene i izračunane vrijednosti.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
731 Geodezija diplomski 3 izborni
732 Geoinformatika diplomski 3 izborni

Legenda

  • S - Seminar