ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniprogram_predavanjeizbornihpredmeta

Sadr┼żaj

Opis

Popis izbornih predmeta, u oba semestra, za pojedinu akademsku godinu sa informacijom je li se predmet predaje te je li postoji kvota za upis predmeta.

Linkovi

Primjer


{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/36/nastavniprogram/predavanjeizbornihpredmeta/akademskagodina/2012"
    },
    "profile": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniprogram/predavanjeizbornihpredmeta/index.html"
    }
  },
  "_embedded": {
    "predavanjeIzbornihPredmeta": [
      {
        "redniBrojUAkademskojGodini": 1,
        "_embedded": {
          "predmeti": [
            {
              "izvedba": 1,
              "predajeSe": "DA",
              "_embedded": {
                "predmet": {
                  "sifra": 53478,
                  "naziv": "Akustika",
                  "_links": {
                    "nastavniprogram_predmet": {
                      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/36/nastavniprogram/predmet/sifra/53478"
                    },
                    "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini": {
                      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/36/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2012/sifra/53478"
                    }
                  }
                }
              }
            },
            {
              "izvedba": 1,
              "predajeSe": "DA",
              "maksimalniBrojStudenataKojiMoguUpisatiPredmet": 48,
              "_embedded": {
                "predmet": {
                  "sifra": 238705634856,
                  "naziv": "Automatizacija postrojenja",
                  "_links": {
                    "nastavniprogram_predmet": {
                      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/36/nastavniprogram/predmet/sifra/238705634856"
                    },
                    "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini": {
                      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/36/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2012/sifra/238705634856"
                    }
                  }
                }
              }
            },
            {
              "izvedba": 1,
              "predajeSe": "DA",
              "_embedded": {
                "predmet": {
                  "sifra": 347895634,
                  "naziv": "Biblijska teologija",
                  "_links": {
                    "nastavniprogram_predmet": {
                      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/36/nastavniprogram/predmet/sifra/347895634"
                    },
                    "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini": {
                      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/36/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2012/sifra/347895634"
                    }
                  }
                }
              }
            }
          ]
        }
      },
      {
        "redniBrojUAkademskojGodini": 2,
        "_embedded": {
          "predmeti": [
            {
              "izvedba": 1,
              "predajeSe": "DA",
              "_embedded": {
                "predmet": {
                  "sifra": 12345,
                  "naziv": "Alarmni sustavi",
                  "_links": {
                    "nastavniprogram_predmet": {
                      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/36/nastavniprogram/predmet/sifra/12345"
                    },
                    "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini": {
                      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/36/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2012/sifra/12345"
                    }
                  }
                }
              }
            },
            {
              "izvedba": 1,
              "predajeSe": "DA",
              "_embedded": {
                "predmet": {
                  "sifra": 235154,
                  "naziv": "Analiza i obrada informacija",
                  "_links": {
                    "nastavniprogram_predmet": {
                      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/36/nastavniprogram/predmet/sifra/235154"
                    },
                    "nastavniprogram_predmetuakademskojgodini": {
                      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/36/nastavniprogram/predmet/akademskagodina/2012/sifra/235154"
                    }
                  }
                }
              }
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}