ISVU REST API v2.0 - HAL - nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_grupezanastavu_grupazanastavu

Sadržaj

Opis

Detaljni podaci o grupi za nastavu u akademskoj godini i semestru.

Linkovi

Primjer


{
 "oznaka": "B3",
 "kapacitet": 2,
 "_links": {
  "self": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/grupa/2010/2/15655/1/1/B3/A"
  },
  "edit": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/grupa/2010/2/15655/1/1/B3/A"
  },
  "profile": {
   "href": "https://www.isvu.hr/api/dokumentacija/v2-hal/linkovi/nastavniplan/nastavniplanzaakademskugodinu/predmeti/grupezanastavu/grupazanastavu/index.html"
  }
 },
 "_embedded": {
  "nadredjenaGrupaZaNastavu": {
   "oznakaGrupe": "P1",
   "oznakaVrsteNastave": "P",
   "_links": {
    "nastavniplan_nastavniplanzaakademskugodinu_predmeti_grupezanastavu_grupazanastavu": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/nastavniplan/grupa/2010/2/15655/1/1/P1/P"
    }
   }
  },
  "vrstaNastave": {
   "oznaka": "A",
   "_links": {
    "katalog_nastavniprogram_vrstanastavenavu": {
     "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/katalog/vrstanastavenavu"
    }
   }
  },
  "studenti": [
   {
    "jmbag": "0207176784",
    "ime": "Joško",
    "prezime": "Turdija",
    "_links": {
     "student_student": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0207176784"
     },
     {
     "student_student-v2": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0207176784"
     }
    }
   },
   {
    "jmbag": "0207165645",
    "ime": "Veseljko",
    "prezime": "Sadić",
    "_links": {
     "student_student": {
      "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/jmbag/0207165645"
     },
     {
     "student_student-v2": {
       "href": "https://www.isvu.hr/api/vu/123/student/v2/jmbag/0207165645"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

PUT


{
  "oznaka":"G999",
  "kapacitet":30,
  "oznakaJezika":null,
  "vrstaNastave":{
   "oznaka":"L"
  },
  "nadredjenaGrupaZaNastavu":{
   "oznakaGrupe":"P1",
   "oznakaVrsteNastave":"P"
  },
  "studenti":[
   {
     "jmbag":"1122345658",
     "ime":"Iva",
     "prezime":"Ivić"
   },
   {
     "jmbag":"0012345678",
     "ime":"Roko",
     "prezime":"Rokić"
   },
   {
     "jmbag":"0012345679",
     "ime":"Daniel",
     "prezime":"Danielic"
   },
   {
     "jmbag":"98765432100",
     "ime":"Ana",
     "prezime":"Anic"
   }
  ]
}
Grupa ne mora imati definiranu nadređenu grupu pa objekt nadredjenaGrupaZaNastavu ne mora biti prisutan. Primjer bez nadređene grupe:

{
  "oznaka":"G999",
  "kapacitet":15,
  "oznakaJezika":null,
  "vrstaNastave":{
   "oznaka":"L"
  },
  "studenti":[
   {
     "jmbag":"0012345678",
     "ime":"Roko",
     "prezime":"Rokić"
   },
   {
     "jmbag":"0012345679",
     "ime":"Daniel",
     "prezime":"Danielic"
   }
  ]
}
Grupa se može evidentirati i bez studenata koji su u nju raspoređeni tako da niz studenti ne mora biti prisutan. Primjer bez studenata za rasporediti (i bez nadređene grupe):

{
  "oznaka":"G999",
  "kapacitet":15,
  "oznakaJezika":null,
  "vrstaNastave":{
   "oznaka":"L"
  }
}