Skoči na glavni sadržaj

Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Etnologija i kulturna antropologija, ak. god. 2023/2024

Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
35995 Povijest hrvatske etnologije Da 5.0 30 30 0
66524 Uvod u etnologiju Da 5.0 30 30 0
66523 Uvod u antropologiju Da 4.0 30 30 0
39622 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 Ne 0.0 0 0 30
Izborna grupa: Zamjenski kolegiji za Uvod u etnologiju i Uvod u antropologiju

Opis: odabiru studenti koji studiraju Etnologiju i kulturnu antropologiju te Antropologiju

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
64114 Antropologija obitelji i srodstva Da 5.0 30 30 0
51702 Osnove folkloristike Da 5.0 30 30 0
Izborna grupa: Strani jezik struke

Opis: odabrati jedan jezik

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 30 0
225418 Francuski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 30 0
225422 Njemački jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 30 0
225426 Ruski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 30 0
225430 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 30 0
225434 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 30 0
Izborna grupa: Zamjena za strani jezik struke

Opis: odabrati zamjenski kolegij

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
170489 Antička numizmatika Da 3.0 30 0 0
64114 Antropologija obitelji i srodstva Da 5.0 30 30 0
51096 Arheologija bioloških ostataka Da 3.0 30 0 0
118627 Arheologija i mediji Da 3.0 30 0 0
51097 Arheologija i povijest srednjeg vijeka Da 3.0 30 0 0
170492 Arheologija krajolika - ambijenti, naselja i komunikacije Da 3.0 30 0 0
225477 Between the Empires: Jewish history in Croat Lands until the 20th century Da 4.0 30 0 0
64105 Bohumil Hrabal Da 5.0 30 30 0
64238 Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I Da 6.0 30 30 0
77966 Bugarska književnost 19. stoljeća Da 4.0 15 15 0
125808 Češki jezik (za nebohemiste) Da 5.0 0 60 0
131608 Dalmatinske katedrale Da 5.0 30 0 0
225519 Danteova Božanstvena komedija (I. skupina) Da 5.0 45 15 0
53409 Digitalne zbirke Da 5.0 30 15 0
215520 Dokumentacija u muzejima I. Da 6.0 30 0 30
35811 Dokumentiranje arheoloških nalazišta Da 3.0 30 0 0
37087 Društvo i tehnologija Da 6.0 30 30 0
225414 Engleski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 30 0
235580 Engleski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 30 0
51123 Epigrafika Da 3.0 30 0 0
102192 Estetika - Seminar: Umjetnost, umijeće razlikovanja i moda Da 3.0 0 30 0
198937 Etika - opći predmet Da 6.0 60 0 0
170890 Etika - seminar: Biocentrizam u etici Da 3.0 0 30 0
160800 Etika - seminar: Etika i tehnika Da 3.0 0 30 0
117964 Etika - seminar: Ja, Drugi, Mi (Etički i pravni aspekti Kantove "Metafizike ćudoređa") Da 3.0 0 30 0
52304 Etika govorenja Da 5.0 30 15 0
103117 Etika okoliša Da 3.0 15 30 0
50894 Filmologija: Filmske stilske epohe Da 6.0 30 15 0
250723 Filmologija: Televizijske serije Da 6.0 30 15 0
50877 Filmologija: Uvod u filmologiju Da 6.0 30 15 0
51258 Filozofija i psihoanaliza Da 4.0 30 0 0
238445 Filozofija jezika I Da 3.0 30 0 0
97218 Filozofija politike-seminar: Hobbes Da 3.0 0 30 0
184194 Filozofske teorije emocija Da 4.0 30 0 0
250726 Filozofske teorije emocija - seminar Da 3.0 0 30 0
36053 Fonetika i fonologija talijanskog jezika Da 5.0 30 15 0
225418 Francuski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 30 0
225420 Francuski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 30 0
37161 Generativna gramatika Da 5.0 30 15 0
170235 Gotičke katedrale Francuske Da 5.0 30 0 0
79579 Grčka filozofija I Da 3.0 0 30 0
51439 Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja Da 3.0 30 0 0
36738 Grčki tečaj I Da 2.0 0 30 0
104396 Hindska konverzacija 1 Da 2.0 30 0 0
66726 Hindske jezične vježbe 1 Da 2.0 0 0 60
215673 Hindske jezične vježbe 3 Da 2.0 0 0 60
215675 Hindske jezične vježbe 5 Da 2.0 0 0 60
215669 Hindske jezične vježbe 7 Da 2.0 0 0 60
52497 Historija srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
170268 Hrvatska književnost 18. stoljeća Da 4.0 30 15 0
216729 Hrvatski govori kroz frazeologiju Da 5.0 30 15 0
198933 Hrvatski znakovni jezik 1 Da 3.0 15 0 30
51119 Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku Da 5.0 30 0 0
37080 Indijska filozofija I Da 3.0 30 0 0
66374 Indijska književnost 1 Da 3.0 30 0 0
66375 Indijska književnost 3 Da 3.0 30 0 0
66365 Indijska književnost 5 Da 3.0 30 0 0
250728 Indijska književnost na filmskom platnu Da 3.0 30 0 0
215668 Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi 1 Da 2.0 30 0 0
160765 Indoeuropska fonologija Da 5.0 30 15 0
52334 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I Da 3.0 15 15 0
131617 Interpolacije I Da 5.0 30 0 0
131586 Islamska arhitektura i umjetnost Da 3.0 30 0 0
235664 Islamska civilizacija (I) Da 3.0 30 0 0
170238 Izabrane teme iz teorije umjetnosti Da 5.0 0 30 0
135994 Jezični inženjering Da 6.0 15 15 30
225492 Jezik hrvatske glagoljske knjige u 16. stoljeću Da 4.0 30 0 0
183712 Jidiš I. Da 2.0 0 30 0
215606 Književna kritika Da 4.0 15 30 0
77967 Književnost bugarskog modernizma Da 4.0 15 15 0
235635 Kognitivna lingvistika Da 3.0 30 0 0
131575 Komparativna književnost: Haiku pjesništvo Da 6.0 30 15 0
78333 Komparativna književnost: Klasicizam: između ljubavi i dužnosti Da 6.0 30 15 0
170537 Komparativna književnost: Poredbena povijest hrvatske novele Da 6.0 30 15 0
131610 Konzerviranje europskih spomenika 1800-1850 Da 5.0 30 0 0
103228 Kroatien in der Antike Da 4.0 30 0 0
51337 Kvalitativne metode istraživanja Da 3.0 30 0 0
131700 Makedonska književnost: Makedonska novelistika Da 4.0 15 15 0
52566 Makedonska književnost: Makedonska poezija Da 4.0 15 15 0
56169 Marx i marksističke filozofije - seminar: Novije interpretacije Marxa Da 3.0 0 30 0
36885 Mediji i društvo Da 6.0 30 30 0
69670 Moderne teorije povijesti književnosti Da 4.0 30 0 0
146851 Morfosintaksa srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
35810 Načela arheoloških istraživanja Da 3.0 30 0 0
64240 Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske Da 6.0 30 30 0
36734 Neverbalna komunikacija Da 5.0 15 30 0
215666 Niži hindski seminar 1 Da 2.0 0 30 0
146819 Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti Da 5.0 15 15 0
36739 Novogrčki jezik 1 Da 2.0 15 15 0
56714 Novogrčki jezik 3 Da 3.0 15 0 15
77921 Novogrčki jezik 5 Da 3.0 15 15 0
118557 Novogrčki jezik 7 Da 4.0 15 15 0
225422 Njemački jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 30 0
225424 Njemački jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 30 0
51317 Obrazovanje i društvo Da 6.0 30 30 0
250738 Ontologija - seminar: Aristotel, Kategorije Da 3.0 0 30 0
140107 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I Da 3.0 0 30 0
225485 Opća povijest književnosti: Ironija Da 6.0 30 15 0
250741 Opća povijest književnosti: Kafka i Camus Da 6.0 30 15 0
215601 Opća povijest književnosti: Osnovni pojmovi povijesti književnosti I Da 6.0 30 15 0
86826 Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 Da 6.0 30 15 0
90147 Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska Da 6.0 30 15 0
160786 Opća povijest književnosti: Shakespeare Da 6.0 30 15 0
81442 Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo Da 6.0 30 15 0
233400 Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija Da 4.0 15 0 30
233397 Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I) Da 4.0 15 0 30
46967 Osnove arhitekture Da 5.0 30 15 15
135186 Osnove azerbajdžanskog jezika (I) Da 3.0 15 0 15
51093 Osnove egejske arheologije Da 5.0 30 0 0
51702 Osnove folkloristike Da 5.0 30 30 0
66727 Osnove hindske gramatike 1 Da 3.0 15 0 15
51092 Osnove klasične arheologije 1 Da 5.0 30 0 0
46966 Osnove likovnih umjetnosti Da 5.0 30 15 15
125812 Osnove nizozemskog jezika I Da 2.0 0 0 30
126166 Osnove perzijskog jezika (I) Da 3.0 15 0 15
35951 Osnove sanskrtske gramatike 1 Da 5.0 30 0 15
52652 Osnove upravljanja muzejskim zbirkama Da 6.0 30 15 0
64241 Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske Da 6.0 30 30 0
36050 Periodizacija talijanske književnosti Da 5.0 30 15 0
77964 Politika i propaganda u 20. stoljeću Da 4.0 30 0 0
125561 Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski Da 5.0 30 15 0
36749 Portugalska kultura i civilizacija 1 Da 3.0 0 15 0
250747 Povijest filozofije - seminar: Grčka filozofija i rano kršćanstvo Da 3.0 0 30 0
36036 Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja Da 5.0 45 0 0
235600 Povijest kineske književnosti 1 Da 3.0 30 0 0
36033 Povijest ranih civilizacija Da 4.0 30 30 0
36034 Povijest ranih civilizacija Da 2.0 30 0 0
69634 Prakrtski ili Vedski seminar 1 Da 2.0 0 30 0
69636 Prakrtski ili Vedski seminar 3 Da 2.0 0 30 0
235611 Pregled židovske povijesti u antici i srednjem vijeku Da 3.0 30 15 0
160771 Prozodija riječi i rečenice Da 4.0 15 30 0
250755 Publicistički i medijski diskurz Da 5.0 15 30 0
97249 Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri Da 5.0 30 0 0
77970 Razdoblja i vrste slovenske književnosti Da 4.0 15 15 0
160772 Retorika i stilistika Da 4.0 15 30 0
64253 Rimska književnost republikanskoga razdoblja Da 2.0 30 0 0
35981 Rumunjske jezične vježbe I Da 7.0 0 0 90
36753 Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku Da 2.0 30 0 0
225426 Ruski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 30 0
225428 Ruski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 30 0
225469 Sanskrtska konverzacija 1 Da 3.0 0 0 30
69591 Sanskrtski seminar - epski 1 Da 2.0 0 30 0
69592 Sanskrtski seminar - epski 2 Da 2.0 0 30 0
69593 Sanskrtski seminar - epski 3 Da 2.0 0 30 0
69594 Sanskrtski seminar - epski 4 Da 2.0 0 30 0
215664 Sanskrtski seminar - niži 1 Da 2.0 0 30 0
161129 Semantička tipologija Da 5.0 30 15 0
160818 Seminar iz semiologije i filozofije jezika Da 3.0 15 15 0
170222 Seminar iz Švedskog jezika u društvenom kontekstu Da 3.0 0 15 15
97421 Sintaksa švedskog jezika Da 3.0 15 15 0
86830 Slovački jezik (za neslovakiste) Da 5.0 0 0 60
131704 Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost Da 4.0 15 15 0
51325 Socijalna ekologija Da 6.0 30 30 0
36881 Sociologija grada Da 6.0 30 30 0
51319 Sociologija migracija Da 6.0 30 30 0
51323 Sociologija religije Da 6.0 30 30 0
51330 Sociologija roda Da 6.0 30 30 0
36884 Sociologija spolnosti Da 6.0 30 30 0
36882 Sociologija vojske i rata Da 6.0 30 30 0
51331 Sociološke teorije moći Da 6.0 30 30 0
122784 Srednjoegipatski jezik i pismo Da 6.0 30 15 0
170518 Srednjovjekovni bestijarij Da 3.0 30 0 0
132033 Srpska književnost: Poetika srpske moderne i avangarde Da 4.0 15 15 0
52496 Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka Da 4.0 15 15 0
52647 Strojno prevođenje Da 6.0 30 30 0
184203 Suvremena filozofska terminologija I Da 3.0 30 0 0
51124 Svakodnevni život u rimskim provincijama Da 2.0 0 0 30
225430 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 30 0
225432 Španjolski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 30 0
184298 Švedski jezik I Da 6.0 0 30 60
184300 Švedski jezik III Da 7.0 0 30 60
132056 Švedski jezik u društvenom kontekstu II Da 4.0 0 30 15
225520 Talijanska književnost humanizma i renesanse (II. skupina) Da 5.0 45 15 0
250760 Talijanska književnost prve polovice 20.st. (III. skupina) Da 5.0 45 15 0
225434 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 30 0
225436 Talijanski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 30 0
52702 Talijanski narodni običaji i kultura Da 5.0 30 15 0
225525 Talijansko pjesništvo 13. stoljeća (I. skupina) Da 5.0 45 15 0
118558 Teatrologija i dramatologija: Pismo i govor drame Da 6.0 30 15 0
198923 Teatrologija i dramatologija: Srednjovjekovno kazalište Da 6.0 30 15 0
97203 Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju Da 6.0 30 15 0
37559 Tečaj bugarskog jezika 1 Da 4.0 0 0 30
132034 Tečaj latinskoga jezika 1 Da 2.0 0 30 0
37558 Tečaj makedonskog jezika 1 Da 4.0 0 0 30
250762 Tečaj rumunjskog jezika 1 Da 3.0 0 0 30
37563 Tečaj slovenskog jezika 1 Da 4.0 0 0 30
225526 Tečaj ukrajinskog jezika 1 Da 4.0 0 0 30
36858 Tehnologije i održivi razvoj Da 3.0 30 0 0
35949 Temelji indijske civilizacije 1 Da 2.0 30 0 0
51690 Temelji kognitivne lingvistike Da 5.0 30 15 0
36733 Teorija informacije i komunikacije Da 3.0 30 0 0
50867 Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza Da 6.0 30 15 0
118561 Teorija književnosti: Teorija romana Da 6.0 30 15 0
52671 Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti Da 6.0 30 15 0
52682 Teorija književnosti: Uvod u teoriju stiha Da 6.0 30 15 0
36732 Učenje stranog jezika Da 3.0 30 0 0
35919 Umjetnost antike Da 5.0 30 15 15
51170 Umjetnost gotike Da 5.0 30 15 15
51174 Umjetnost nakon 1900. Da 5.0 30 15 15
51169 Umjetnost romanike Da 5.0 30 15 15
51173 Umjetnost XIX. stoljeća Da 5.0 30 15 15
64218 Ustroj umjetnih jezika Da 5.0 30 15 0
97163 Utilitarizam - seminar Da 3.0 0 30 0
36754 Uvod u čitanje starih karata Da 3.0 30 0 0
198865 Uvod u filozofiju I - opći predmet Da 3.0 30 0 0
78427 Uvod u indoeuropsku lingvistiku Da 3.0 30 0 0
235602 Uvod u japansku književnost 1 Da 3.0 30 0 0
99952 Uvod u književnost i kulturu Roma 1 Da 3.0 15 0 15
65585 Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine Da 4.0 30 0 0
52057 Uvod u lingvistički studij švedskog Da 7.0 30 30 0
36014 Uvod u mađarsko jezikoslovlje Da 2.0 15 0 0
36015 Uvod u mađarsku civilizaciju Da 6.0 30 30 0
198889 Uvod u muzeologiju Da 6.0 30 30 0
78566 Uvod u opću lingvistiku Da 3.0 30 0 0
37556 Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture Da 4.0 15 15 0
64095 Uvod u prapovijesnu arheologiju Da 3.0 30 0 0
160766 Uvod u primijenjenu lingvistiku Da 3.0 30 0 0
235574 Uvod u rimsku provincijsku arheologiju Da 5.0 30 30 0
99954 Uvod u romski jezik 1 Da 3.0 15 0 15
87770 Uvod u rusku civilizaciju 1 Da 2.0 30 0 0
80856 Uvod u semiologiju Da 5.0 30 15 0
64094 Uvod u slavensku arheologiju Da 3.0 30 0 0
37522 Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture Da 4.0 15 15 0
36052 Uvod u studij talijanskoga jezika Da 5.0 30 15 0
235675 Uvod u studij turkologije (I) Da 3.0 30 0 0
186252 Uvod u teorije kulture Da 4.0 30 15 0
235634 Uvod u teoriju žanrova Da 4.0 30 15 0
52303 Uvod u tipologiju Da 5.0 30 15 0
51121 Velika seoba naroda Da 5.0 30 0 0
97177 Venecijanska skulptura renesanse i baroka Da 5.0 30 0 0
215667 Viši hindski seminar 1 Da 2.0 0 30 0
215676 Viši hindski seminar 3 Da 2.0 0 30 0
102115 Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st. Da 5.0 30 0 0
225482 Židovska književnost Da 4.0 30 15 0
235613 Židovska misao i literatura do kraja razdoblja Gaonata (8. st.) Da 4.0 30 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
69512 Etnokulturna slika svijeta Da 4.0 30 30 0
36000 Uvod u kulturnu antropologiju Da 5.0 30 30 0
35998 Temeljni pojmovi hrvatske etnologije Da 5.0 30 30 0
39624 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Ne 0.0 0 0 30
Izborna grupa: Strani jezik struke

Opis: odabrati isti jezik kao i u 1. semestru

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 30 0
225419 Francuski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 30 0
225423 Njemački jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 30 0
225427 Ruski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 30 0
225431 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 30 0
225435 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 30 0
Izborna grupa: Zamjena za strani jezik struke

Opis: odabrati zamjenski kolegij

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
87729 Akcentologija 1 Da 5.0 30 15 0
37163 Algebarska lingvistika Da 5.0 30 30 0
172534 Antičko slikarstvo Da 5.0 15 15 0
170493 Arheologija novog vijeka i suvremenog doba Da 3.0 30 0 0
51172 Arhitektura renesanse i baroka Da 5.0 30 15 15
184934 Art and Architecture in Safavid, Mughal, and Ottoman Empires in the Early Modern Period Da 3.0 30 0 0
69886 Bioetika Da 6.0 60 0 0
81420 Bugarska književnost 1945-1989 Da 4.0 15 15 0
81418 Bugarska književnost od početka 20. stoljeća do 1945. Da 4.0 15 15 0
95289 Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije Da 6.0 30 30 0
225519 Danteova Božanstvena komedija (I. skupina) Da 5.0 45 15 0
37517 Dijalektologija srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
64239 Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske Da 6.0 30 30 0
225415 Engleski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 30 0
235591 Engleski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 30 0
58630 Estetika - opći predmet Da 6.0 60 0 0
131760 Etika - seminar: Etika i budućnost Da 3.0 0 30 0
160801 Etika - seminar: Feministička bioetika Da 3.0 0 30 0
235655 Etnografski pristupi manjinskim i subkulturnim skupinama Da 6.0 30 30 0
235630 Fantastika u književnosti i drugim medijima Da 4.0 30 15 0
132089 Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam Da 6.0 30 15 0
198929 Filmologija: Struktura filmskog djela Da 6.0 30 15 0
131574 Filmologija: Teorija filmskog stila Da 6.0 30 15 0
51270 Filozofija jezika II Da 3.0 30 0 0
58532 Filozofija kulture Da 4.0 30 0 0
160802 Filozofija odgoja - seminar: Ideja sveučilišta Da 3.0 0 30 0
170900 Filozofija politike - seminar: Privatna i javna moralnost Da 3.0 0 30 0
56138 Filozofija povijesti: Osnovni problemi Da 4.0 30 0 0
51280 Filozofija znanosti Da 4.0 30 0 0
78254 Filozofska antropologija - opći predmet Da 4.0 30 0 0
51306 Fonetika i fonologija Da 3.0 30 0 0
77981 Fonetika i fonologija srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
36053 Fonetika i fonologija talijanskog jezika Da 5.0 30 15 0
225419 Francuski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 30 0
225421 Francuski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 30 0
35819 Geologija i mineralogija za arheologe Da 3.0 30 0 0
184205 Govor i pokret Da 4.0 30 15 0
225465 Govorničke vještine Da 4.0 15 15 0
81494 Grčka filozofija II Da 3.0 0 30 0
54655 Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja Da 3.0 30 0 0
51111 Grčki jezik za arheologe I Da 3.0 30 0 0
36740 Grčki tečaj II Da 2.0 0 30 0
104398 Hindska konverzacija 2 Da 2.0 30 0 0
69611 Hindske jezične vježbe 2 Da 2.0 0 0 60
69613 Hindske jezične vježbe 4 Da 2.0 0 0 60
69614 Hindske jezične vježbe 6 Da 2.0 0 0 60
69615 Hindske jezične vježbe 8 Da 2.0 0 0 60
198934 Hrvatski znakovni jezik 2 Da 3.0 15 0 30
51271 Indijska filozofija II Da 3.0 30 0 0
64158 Indijska književnost 2 Da 3.0 30 0 0
69608 Indijska književnost 4 Da 3.0 30 0 0
66366 Indijska književnost 6 Da 3.0 30 0 0
215672 Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi 2 Da 2.0 30 0 0
52310 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II Da 2.0 15 15 0
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova Da 5.0 30 15 0
235605 Informacijska pismenost Da 5.0 15 30 0
35821 Informatika za arheologe Da 2.0 0 0 30
131618 Interpolacije 2 Da 5.0 30 0 0
235665 Islamska civilizacija (II) Da 3.0 30 0 0
52270 Istočne religije Da 3.0 30 0 0
184231 Jewish history in Croatia in the 20th century Da 3.0 30 0 0
250730 Jezik dramskoga teksta Da 5.0 30 15 0
183717 Judeo-španjolski I Da 2.0 0 30 0
77971 Karel Čapek - tip malog velikoga čovjeka u češkoj književnosti Da 5.0 30 30 0
131616 Karolinška Istra Da 5.0 30 0 0
36778 Kartografski izvori za hrvatsku povijest Da 3.0 30 0 0
225479 Književnost na hebrejskom Da 4.0 30 15 0
145569 Komparativna književnost: Biblija i književnost I Da 6.0 30 15 0
86825 Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija Da 6.0 30 15 0
250732 Komparativni pregled starije hrvatske i slovenske književnosti Da 4.0 30 15 0
170193 Kontrastivna analiza teksta Da 4.0 15 30 0
37170 Korpusna lingvistika Da 5.0 30 15 0
69904 Latinski jezik za arheologe I Da 3.0 30 0 0
60069 Leksikologija srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
51171 Likovne umjetnosti renesanse i baroka Da 5.0 30 15 15
37171 Lingvistika i njezini dijalekti Da 5.0 30 15 0
170908 Lingvokulturologija Da 3.0 30 15 0
70968 Litavski tečaj Da 5.0 30 15 0
250733 Logika - seminar: Logika i programiranje 2023/24 Da 3.0 0 30 0
250734 Logika - seminar: Odabrani problemi filozofske logike 2023/24 Da 3.0 0 30 0
160768 Logika I - uvod u simboličku logiku Da 6.0 60 0 0
160769 Logika II Da 6.0 60 0 0
52568 Makedonska književnost: Makedonska drama Da 4.0 15 15 0
131702 Makedonska književnost: Makedonski roman Da 4.0 15 15 0
51267 Marx i marksističke filozofije Da 4.0 30 0 0
35818 Metode prirodnih znanosti u arheologiji Da 5.0 30 0 0
47422 Metodologija znanstvenog rada Da 4.0 30 0 0
215580 Nekropole, grobovi i pogrebni običaji na području antičkog Ilirika Da 3.0 30 0 0
215594 Neohinduistički pokreti Da 3.0 30 0 0
36736 Neurofonetika Da 5.0 30 30 0
52276 Niži hindski seminar 2 Da 2.0 0 30 0
225494 Normativne razine hrvatskoga standardnog jezika Da 5.0 30 15 0
70268 Novogrčki jezik 2 Da 2.0 15 15 0
56715 Novogrčki jezik 4 Da 3.0 15 0 15
77923 Novogrčki jezik 6 Da 3.0 15 15 0
125596 Novogrčki jezik 8 Da 4.0 15 15 0
225423 Njemački jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 30 0
225425 Njemački jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 30 0
250739 Ontologija - seminar: Odnos subjekt-objekt Da 3.0 0 30 0
250740 Ontologija - seminar: Ontologija percepcije Da 3.0 0 30 0
215602 Opća povijest književnosti: Osnovni pojmovi povijesti književnosti II Da 6.0 30 15 0
184239 Opća povijest književnosti: Pamćenje književnosti Da 6.0 30 15 0
250743 Opća povijest književnosti: Pikareska: povijest, teorija, politika Da 6.0 30 15 0
81430 Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 Da 6.0 30 15 0
160784 Opća povijest književnosti: Roman: kratka povijest žanra Da 6.0 30 15 0
64088 Opća teorija baštine Da 6.0 30 15 0
233399 Osnove arapskog jezika: morfologija Da 4.0 15 0 30
233395 Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (II) Da 4.0 15 0 30
135187 Osnove azerbajdžanskog jezika (II) Da 3.0 15 0 15
69715 Osnove hindske gramatike 2 Da 3.0 15 0 15
51105 Osnove klasične arheologije 2 Da 5.0 30 0 0
51132 Osnove muzejskog rada Da 2.0 0 0 30
125812 Osnove nizozemskog jezika I Da 2.0 0 0 30
125813 Osnove nizozemskog jezika II Da 2.0 0 0 30
131588 Osnove perzijskoga jezika (II) Da 3.0 15 0 15
170497 Osnove ranokršćanske arheologije Da 5.0 30 30 0
35953 Osnove sanskrtske gramatike 2 Da 5.0 30 0 15
37518 Osnove slovenske književnosti Da 4.0 15 15 0
52659 Osnove zaštite muzejskih zbirki Da 3.0 15 15 0
170498 Položaj naselja i graditeljske tehnologije Da 3.0 30 0 0
225508 Poljski jezik za ne-poloniste Da 5.0 0 60 0
118556 Poredbene analize Da 4.0 15 15 0
36751 Portugalska kultura i civilizacija 2 Da 3.0 0 15 0
250748 Povijest filozofije - seminar: Njemačka ranoromantičarska filozofija Da 3.0 0 30 0
235647 Povijest i film Da 5.0 15 30 0
235601 Povijest kineske književnosti 2 Da 3.0 30 0 0
131623 Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945. Da 5.0 30 0 0
69635 Prakrtski ili Vedski seminar 2 Da 2.0 0 30 0
69637 Prakrtski ili Vedski seminar 4 Da 2.0 0 30 0
170515 Pregled europskog mezolitika Da 3.0 30 0 0
235612 Pregled židovske povijesti u modernom i suvremenom razdoblju Da 3.0 30 15 0
52301 Prepoznavanje obavijesti u tekstu Da 5.0 30 15 0
52164 Prijevodne vježbe II Da 2.0 0 0 30
37164 Primijenjena lingvistika Da 5.0 30 30 0
170499 Rani srednji vijek u Hrvatskoj Da 6.0 30 30 0
64252 Rimska književnost carskoga razdoblja Da 2.0 30 0 0
35985 Rumunjske jezične vježbe II Da 5.0 0 0 60
225427 Ruski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 30 0
225429 Ruski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 30 0
215596 Sanskrtska konverzacija 2 Da 3.0 0 0 30
69591 Sanskrtski seminar - epski 1 Da 2.0 0 30 0
69592 Sanskrtski seminar - epski 2 Da 2.0 0 30 0
69593 Sanskrtski seminar - epski 3 Da 2.0 0 30 0
69594 Sanskrtski seminar - epski 4 Da 2.0 0 30 0
215670 Sanskrtski seminar - niži 2 Da 2.0 0 30 0
69599 Sanskrtski seminar - stručni 1 Da 2.0 0 30 0
170899 Selected Topics in Philosophy - seminar Da 3.0 0 30 0
86830 Slovački jezik (za neslovakiste) Da 5.0 0 0 60
52547 Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost - čitanja i analize Da 4.0 15 15 0
131701 Slovenska književnost: Suvremeni slovenski roman Da 4.0 15 15 0
51322 Sociologija porodice Da 6.0 30 30 0
51320 Sociologija rada i organizacije Da 6.0 30 30 0
36880 Sociologija sela Da 6.0 30 30 0
131624 Srednjovjekovna umjetnost južne Dalmacije Da 5.0 30 0 0
198916 Srednjovjekovna umjetnost Venecije Da 5.0 30 0 0
36752 Srednjovjekovna Venecija Da 2.0 30 0 0
36783 Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji Da 4.0 15 15 0
131698 Srpska književnost: Srpska drama Da 4.0 15 15 0
52500 Srpska književnost: Srpska pripovijetka 19. vijeka Da 4.0 15 15 0
160763 Stilistički koncepti Da 5.0 30 15 0
172139 Stilovi suvremene hrvatske proze Da 4.0 30 15 0
125810 Sukob Tito Staljin i Goli otok Da 3.0 30 0 0
160757 Sustav književnog teksta Da 4.0 15 30 0
184204 Suvremena filozofska terminologija II Da 3.0 30 0 0
51207 Suvremena talijanska povijest Da 5.0 30 15 0
51117 Svakodnevni život u srednjem vijeku Da 3.0 0 30 0
225431 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 30 0
225433 Španjolski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 30 0
184299 Švedski jezik II Da 7.0 0 30 60
97428 Švedski jezik u društvenom kontekstu I Da 3.0 0 15 30
225521 Talijanska književnost manirizma i baroka (II. skupina) Da 5.0 45 15 0
52697 Talijanska leksikologija Da 5.0 30 15 0
225435 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 30 0
225437 Talijanski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 30 0
225524 Talijanski predromantizam i romantizam: Foscolo, Leopardi, Manzoni (II. skupina) Da 5.0 45 15 0
118559 Teatrologija i dramatologija: Izvedbeni prostor Da 6.0 30 15 0
145566 Teatrologija i dramatologija: Povijest tragedije Da 6.0 30 15 0
37564 Tečaj bugarskog jezika 2 Da 4.0 0 0 30
132035 Tečaj latinskoga jezika 2 Da 2.0 0 30 0
37566 Tečaj makedonskog jezika 2 Da 4.0 0 0 30
250763 Tečaj rumunjskog jezika 2 Da 3.0 0 0 30
37569 Tečaj slovenskog jezika 2 Da 4.0 0 0 30
225527 Tečaj ukrajinskog jezika 2 Da 4.0 0 0 30
36858 Tehnologije i održivi razvoj Da 3.0 30 0 0
35950 Temelji indijske civilizacije 2 Da 2.0 30 0 0
142681 Teorija i povijest povijesti umjetnosti Da 5.0 30 15 15
170549 Teorija književnosti: Bahtin i Dostojevski Da 6.0 30 15 0
160789 Teorija književnosti: Književne vrste europskoga romantizma Da 6.0 30 15 0
97220 Teorija književnosti: Poststrukturalizam Da 6.0 30 15 0
225487 Teorija književnosti: Problemi materijalizma i kulture Da 6.0 30 15 0
102105 Teorija književnosti: Rod, feminizam, maskulizam Da 6.0 30 15 0
81435 Teorija književnosti: Suvremene književne teorije Da 6.0 30 15 0
52668 Teorija književnosti: Uvod u naratologiju Da 6.0 30 15 0
64215 Teorija književnosti: Uvod u teoriju medija Da 6.0 30 15 0
51332 Terorizam i društvo Da 6.0 30 30 0
86828 Tipologija malih literarnih formi i usmenost Da 4.0 30 30 0
51750 Tradicija i suvremenost Da 5.0 30 30 0
102113 Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries Da 5.0 15 15 0
69683 Umjetnost antičkog Ilirika Da 5.0 15 15 0
35921 Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka Da 5.0 30 15 15
198895 Uvod u filozofiju II - opći predmet Da 3.0 30 0 0
69722 Uvod u ikonologiju Da 5.0 30 15 15
235603 Uvod u japansku književnost 2 Da 3.0 30 0 0
99953 Uvod u književnost i kulturu Roma 2 Da 3.0 15 0 15
64093 Uvod u litičku analizu Da 3.0 30 0 0
36017 Uvod u mađarsku književnost Da 2.0 15 0 0
36469 Uvod u materinski i inojezični hrvatski Da 5.0 30 30 0
35933 Uvod u obradu prirodnog jezika Da 6.0 30 0 30
90753 Uvod u povijest lingvističkih teorija Da 3.0 30 0 0
52060 Uvod u prevoditeljstvo Da 6.0 15 45 0
170262 Uvod u psiholingvistiku Da 5.0 30 15 0
99955 Uvod u romski jezik 2 Da 3.0 15 0 15
87773 Uvod u rusku civilizaciju 2 Da 2.0 30 0 0
154204 Uvod u semantiku Da 3.0 30 0 0
38093 Uvod u socijalnu antropologiju Da 6.0 30 30 0
36472 Uvod u sociolingvistiku Da 5.0 15 15 0
51106 Uvod u srednjovjekovnu arheologiju Da 5.0 30 0 0
66737 Uvod u studij bugarskog jezika, književnosti i kulture Da 4.0 15 15 0
37510 Uvod u studij južnoslavenskih književnosti Da 4.0 15 15 0
36052 Uvod u studij talijanskoga jezika Da 5.0 30 15 0
235676 Uvod u studij turkologije (II) Da 3.0 30 0 0
250767 Velike bitke antičkog svijeta Da 3.0 30 0 0
215671 Viši hindski seminar 2 Da 2.0 0 30 0
215677 Viši hindski seminar 4 Da 2.0 0 30 0
52631 Zagreb u srednjem vijeku Da 4.0 15 15 0
51131 Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta Da 3.0 30 0 0
52658 Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva Da 3.0 15 15 0
51177 Zaštita spomenika kulture Da 5.0 30 15 15
64242 Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija željeznog doba I Da 6.0 30 30 0
118647 Židovi i arhitektura Da 3.0 30 0 0
235614 Židovska misao i literatura od kraja razdoblja Gaonata do Mosesa Mendelssohna Da 4.0 30 15 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
51728 Teorije kulturne antropologije Da 5.0 30 30 0
51726 Metodologija etnologije i kulturne antropologije Da 5.0 30 30 0
50927 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 Ne 0.0 0 0 30
Izborna grupa: Kolegiji koji su obvezni dio programa studija

Opis: odabrati 5 ECTS bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
64114 Antropologija obitelji i srodstva Da 5.0 30 30 0
52351 Medicinska antropologija Da 5.0 30 15 0
51702 Osnove folkloristike Da 5.0 30 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
51731 Etnografija jugoistočne Europe Da 5.0 30 30 0
51732 Kulturnoantropološki problemi Sredozemlja Da 5.0 30 30 0
50932 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 Ne 0.0 0 0 30
Izborna grupa: Kolegiji s unutarnjom izbornošću

Opis: odabrati 5 ECTS bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
51734 Antropologija tekstila Da 5.0 30 30 0
51749 Ruralno graditeljstvo i stanovanje Da 5.0 30 30 0
51750 Tradicija i suvremenost Da 5.0 30 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Izborna grupa: Kolegiji koji su obvezni dio programa studija

Opis: odabrati 15 ECTS bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
142655 Antropologija migracija Da 5.0 30 30 0
69742 Antropologija mjesta i prostora Da 5.0 30 30 0
66636 Antropologija odgoja i obrazovanja Da 5.0 30 15 0
69743 Antropologija religije Da 5.0 30 30 0
118625 Etnološke i kulturnoantropološke studije predstavljanja Da 5.0 30 30 0
52351 Medicinska antropologija Da 5.0 30 15 0
51736 Uvod u vizualnu antropologiju Da 5.0 30 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Izborna grupa: Kolegiji s unutarnjom izbornošću

Opis: odabrati 15 ECTS bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
225460 Antropologija hinduizma Da 5.0 30 15 0
51734 Antropologija tekstila Da 5.0 30 30 0
51751 Antropologija turizma Da 5.0 30 30 0
79025 Identiteti manjinskih kultura Da 5.0 30 30 0
215526 Ljudska bihevioralna ekologija Da 3.0 15 15 0
51752 Prakse terenskog istraživanja Da 5.0 30 30 0
52352 Temeljni pojmovi ekologije čovjeka Da 3.0 15 15 0

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • V - Vježbe

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta