Skoči na glavni sadržaj

Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Sociologija, ak. god. 2020/2021

Vrsta studija: preddiplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 6
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
36002 Osnovni pojmovi sociologije Da 6.0 30 30 0
160834 Uvod u akademski studij sociologije Ne 6.0 30 30 0
39622 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 Ne 0.0 0 0 30
Izborna grupa: Strani jezik struke

Opis: odabrati jedan strani jezik

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
53320 Engleski jezik struke za sociologe 1 Da 2.0 0 0 30
78163 Francuski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 0 30
78162 Njemački jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 0 30
78166 Ruski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 0 30
78164 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 0 30
78165 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 0 30
Izborna grupa: Zamjena za strani jezik struke

Opis: odabrati zamjenski kolegij

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
170489 Antička numizmatika Da 3.0 30 0 0
66634 Antropologija odgoja i obrazovanja Da 5.0 30 30 0
118627 Arheologija i mediji Da 3.0 30 0 0
51097 Arheologija i povijest srednjeg vijeka Da 3.0 30 0 0
170492 Arheologija krajolika - ambijenti, naselja i komunikacije Da 3.0 30 0 0
170511 Autohtoni, rimski i orijentalni kultovi na području Hrvatske Da 3.0 30 0 0
65509 Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici Da 5.0 15 15 0
215569 Between the Empires: Jewish history in Croat Lands until the 20th century Da 3.0 30 0 0
64105 Bohumil Hrabal Da 5.0 30 30 0
64238 Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I Da 6.0 30 30 0
77966 Bugarska književnost 19. stoljeća Da 4.0 15 15 0
125808 Češki jezik (za nebohemiste) Da 5.0 0 60 0
131608 Dalmatinske katedrale Da 5.0 30 0 0
51202 Danteova Božanstvena komedija (I. skupina) Da 5.0 30 15 0
53409 Digitalne zbirke Da 5.0 30 15 0
215520 Dokumentacija u muzejima I. Da 6.0 30 0 30
35811 Dokumentiranje arheoloških nalazišta Da 3.0 30 0 0
37087 Društvo i tehnologija Da 6.0 30 30 0
51123 Epigrafika Da 3.0 30 0 0
216726 Estetika - seminar: Filozofija i književnost Da 3.0 0 30 0
198937 Etika - opći predmet Da 6.0 60 0 0
215662 Etika - seminar: Etika i psiha Da 3.0 0 30 0
160800 Etika - seminar: Etika i tehnika Da 3.0 0 30 0
52304 Etika govorenja Da 5.0 30 15 0
103117 Etika okoliša Da 3.0 15 30 0
50894 Filmologija: Filmske stilske epohe Da 6.0 30 15 0
50877 Filmologija: Uvod u filmologiju Da 6.0 30 15 0
215584 Filozofija i psihoanaliza - seminar: Pojam vremena u filozofiji i psihoanalizi Da 3.0 0 30 0
51269 Filozofija jezika I Da 3.0 30 0 0
58532 Filozofija kulture Da 4.0 30 0 0
216727 Filozofija odgoja - seminar: Emocije i odgoj Da 3.0 0 30 0
145596 Filozofija politike - seminar: Sloboda i jednakost u Rousseauovoj filozofiji politike Da 3.0 0 30 0
51279 Filozofija religije Da 4.0 30 0 0
184194 Filozofske teorije emocija Da 4.0 30 0 0
78169 Francuski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 0 30
37161 Generativna gramatika Da 5.0 30 15 0
51205 Giuseppe Ungaretti i Eugenio Montale u tal. pjesništvu 20. st. (III. skupina) Da 5.0 30 15 0
170235 Gotičke katedrale Francuske Da 5.0 30 0 0
79579 Grčka filozofija I Da 3.0 0 30 0
51439 Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja Da 3.0 30 0 0
36738 Grčki tečaj I Da 2.0 0 30 0
104396 Hindska konverzacija 1 Da 2.0 30 0 0
66726 Hindske jezične vježbe 1 Da 2.0 0 0 60
215673 Hindske jezične vježbe 3 Da 2.0 0 0 60
215675 Hindske jezične vježbe 5 Da 2.0 0 0 60
215669 Hindske jezične vježbe 7 Da 2.0 0 0 60
52497 Historija srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
216729 Hrvatski govori kroz frazeologiju Da 5.0 30 15 0
186248 Hrvatski paleoslavisti i istraživači hrvatskoga glagolizma Da 4.0 30 0 0
198933 Hrvatski znakovni jezik 1 Da 3.0 15 0 30
51119 Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku Da 5.0 30 0 0
160811 Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika Da 3.0 0 30 0
37080 Indijska filozofija I Da 3.0 30 0 0
66374 Indijska književnost 1 Da 3.0 30 0 0
66375 Indijska književnost 3 Da 3.0 30 0 0
66365 Indijska književnost 5 Da 3.0 30 0 0
215668 Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi 1 Da 2.0 30 0 0
160765 Indoeuropska fonologija Da 5.0 30 15 0
67323 Indoeuropska mitologija Da 5.0 30 15 0
52334 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I Da 3.0 15 15 0
131617 Interpolacije I Da 5.0 30 0 0
47056 Islamska civilizacija (I) Da 3.0 30 15 0
135994 Jezični inženjering Da 6.0 15 15 30
186249 Jezik hrvatske glagoljske knjige u 16. stoljeću Da 3.0 15 15 0
86796 Jezik hrvatskih petrarkističkih pisaca Da 4.0 30 15 0
77913 Jezik starohrvatskih zakona i statuta Da 4.0 30 15 0
183712 Jidiš I. Da 2.0 0 30 0
215606 Književna kritika Da 4.0 15 30 0
77967 Književnost bugarskog modernizma Da 4.0 15 15 0
65533 Kognitivna lingvistika Da 3.0 15 15 0
125600 Komparativna književnost: Hrvatski književni barok Da 6.0 30 15 0
79321 Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon I Da 6.0 30 15 0
131610 Konzerviranje europskih spomenika 1800-1850 Da 5.0 30 0 0
198935 Korejski jezik 1 Da 4.0 0 0 60
131700 Makedonska književnost: Makedonska novelistika Da 4.0 15 15 0
52566 Makedonska književnost: Makedonska poezija Da 4.0 15 15 0
51267 Marx i marksističke filozofije Da 4.0 30 0 0
52351 Medicinska antropologija Da 5.0 30 15 0
36885 Mediji i društvo Da 6.0 30 30 0
35934 Medijska kultura Da 3.0 15 15 0
69670 Moderne teorije povijesti književnosti Da 4.0 30 0 0
118573 Morfologija i poetika kratke proze Da 3.0 15 15 0
146851 Morfosintaksa srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
35810 Načela arheoloških istraživanja Da 3.0 30 0 0
64240 Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske Da 6.0 30 30 0
215666 Niži hindski seminar 1 Da 2.0 0 30 0
146819 Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti Da 5.0 15 15 0
36739 Novogrčki jezik 1 Da 2.0 15 15 0
56714 Novogrčki jezik 3 Da 3.0 15 0 15
77921 Novogrčki jezik 5 Da 3.0 15 15 0
118557 Novogrčki jezik 7 Da 4.0 15 15 0
78167 Njemački jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 0 30
51317 Obrazovanje i društvo Da 6.0 30 30 0
140107 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I Da 3.0 0 30 0
170539 Opća povijest književnosti: Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville Da 6.0 30 15 0
170540 Opća povijest književnosti: Antička proza Da 6.0 30 15 0
160780 Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje Da 6.0 30 15 0
215601 Opća povijest književnosti: Osnovni pojmovi povijesti književnosti I Da 6.0 30 15 0
184239 Opća povijest književnosti: Pamćenje književnosti Da 6.0 30 15 0
86826 Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 Da 6.0 30 15 0
90147 Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska Da 6.0 30 15 0
50940 Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija Da 4.0 30 0 15
50993 Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I) Da 4.0 30 0 15
46967 Osnove arhitekture Da 5.0 30 15 15
51093 Osnove egejske arheologije Da 5.0 30 0 0
66727 Osnove hindske gramatike 1 Da 3.0 15 0 15
51092 Osnove klasične arheologije 1 Da 5.0 30 0 0
46966 Osnove likovnih umjetnosti Da 5.0 30 15 15
125812 Osnove nizozemskog jezika I Da 2.0 0 0 30
126166 Osnove perzijskog jezika (I) Da 3.0 15 0 15
35951 Osnove sanskrtske gramatike 1 Da 5.0 30 0 15
37518 Osnove slovenske književnosti Da 4.0 15 15 0
51329 Osnove socijalne psihologije Da 4.0 30 15 0
52652 Osnove upravljanja muzejskim zbirkama Da 6.0 30 15 0
64241 Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske Da 6.0 30 30 0
36050 Periodizacija talijanske književnosti Da 5.0 30 15 0
77964 Politika i propaganda u 20. stoljeću Da 4.0 30 0 0
125561 Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski Da 5.0 30 15 0
36749 Portugalska kultura i civilizacija 1 Da 3.0 0 15 0
215663 Povijest filozofije - seminar: Platon, Fileb Da 3.0 0 30 0
215590 Povijest filozofije - seminar: Schelling, Filozofijska istraživanja o bitstvu čovječje slobode Da 3.0 0 30 0
36036 Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja Da 5.0 45 0 0
36034 Povijest ranih civilizacija Da 2.0 30 0 0
36033 Povijest ranih civilizacija Da 4.0 30 30 0
198899 Povijest talijanskog filma (III. skupina) Da 5.0 45 15 0
170176 Povijest talijanskog jezika Da 5.0 30 15 15
69634 Prakrtski ili Vedski seminar 1 Da 2.0 0 30 0
69636 Prakrtski ili Vedski seminar 3 Da 2.0 0 30 0
160816 Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije Da 3.0 0 30 0
198892 Publicistički i medijski diskurz Da 5.0 0 45 0
97249 Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri Da 5.0 30 0 0
77970 Razdoblja i vrste slovenske književnosti Da 4.0 15 15 0
160772 Retorika i stilistika Da 4.0 15 30 0
161128 Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta Da 5.0 30 0 0
64253 Rimska književnost republikanskoga razdoblja Da 2.0 30 0 0
36753 Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku Da 2.0 30 0 0
78171 Ruski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 0 30
69591 Sanskrtski seminar - epski 1 Da 2.0 0 30 0
69592 Sanskrtski seminar - epski 2 Da 2.0 0 30 0
69593 Sanskrtski seminar - epski 3 Da 2.0 0 30 0
69594 Sanskrtski seminar - epski 4 Da 2.0 0 30 0
215664 Sanskrtski seminar - niži 1 Da 2.0 0 30 0
161129 Semantička tipologija Da 5.0 30 15 0
160818 Seminar iz semiologije i filozofije jezika Da 3.0 15 15 0
97421 Sintaksa švedskog jezika Da 3.0 15 15 0
86830 Slovački jezik (za neslovakiste) Da 5.0 0 0 60
131704 Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost Da 4.0 15 15 0
51325 Socijalna ekologija Da 6.0 30 30 0
36881 Sociologija grada Da 6.0 30 30 0
51319 Sociologija migracija Da 6.0 30 30 0
51323 Sociologija religije Da 6.0 30 30 0
51330 Sociologija roda Da 6.0 30 30 0
36884 Sociologija spolnosti Da 6.0 30 30 0
215657 Sport u kulturi Dalekoga istoka i Indije Da 5.0 30 0 30
215656 Sport u kulturi Dalekoga istoka i Indije Da 4.0 30 0 0
122784 Srednjoegipatski jezik i pismo Da 6.0 30 15 0
170518 Srednjovjekovni bestijarij Da 3.0 30 0 0
132033 Srpska književnost: Poetika srpske moderne i avangarde Da 4.0 15 15 0
52496 Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka Da 4.0 15 15 0
216730 Stara književnost i novi mediji Da 4.0 30 15 0
160763 Stilistički koncepti Da 5.0 30 15 0
172139 Stilovi suvremene hrvatske proze Da 4.0 30 15 0
52647 Strojno prevođenje Da 6.0 30 30 0
184203 Suvremena filozofska terminologija I Da 3.0 30 0 0
78170 Španjolski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 0 30
184298 Švedski jezik I Da 6.0 0 30 60
184300 Švedski jezik III Da 7.0 0 30 60
132056 Švedski jezik u društvenom kontekstu II Da 4.0 0 30 15
198897 Talijanska književnost humanizma i renesanse (II. skupina) Da 5.0 30 15 0
78168 Talijanski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 0 30
52702 Talijanski narodni običaji i kultura Da 5.0 30 15 0
184244 Teatrologija i dramatologija: Kolektivna kreacija Da 6.0 30 15 0
118558 Teatrologija i dramatologija: Pismo i govor drame Da 6.0 30 15 0
97203 Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju Da 6.0 30 15 0
37559 Tečaj bugarskog jezika 1 Da 4.0 0 0 30
132034 Tečaj latinskoga jezika I Da 2.0 0 30 0
37558 Tečaj makedonskog jezika 1 Da 4.0 0 0 30
37563 Tečaj slovenskog jezika 1 Da 4.0 0 0 30
64099 Tečaj ukrajinskog I Da 4.0 0 0 30
36858 Tehnologije i održivi razvoj Da 3.0 30 0 0
35949 Temelji indijske civilizacije 1 Da 2.0 30 0 0
51690 Temelji kognitivne lingvistike Da 5.0 30 15 0
36733 Teorija informacije i komunikacije Da 3.0 30 0 0
52667 Teorija književnosti: Analiza lirske pjesme Da 6.0 30 15 0
131584 Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura Da 6.0 30 15 0
52681 Teorija književnosti: Formalizam Da 6.0 30 15 0
118561 Teorija književnosti: Teorija romana Da 6.0 30 15 0
52671 Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti Da 6.0 30 15 0
145600 Teorija spoznaje - seminar: Objektivnost i interpretacija Da 3.0 0 30 0
36732 Učenje stranog jezika Da 3.0 30 0 0
35919 Umjetnost antike Da 5.0 30 15 15
51170 Umjetnost gotike Da 5.0 30 15 15
51174 Umjetnost nakon 1900. Da 5.0 30 15 15
51169 Umjetnost romanike Da 5.0 30 15 15
51173 Umjetnost XIX. stoljeća Da 5.0 30 15 15
64218 Ustroj umjetnih jezika Da 5.0 30 15 0
36754 Uvod u čitanje starih karata Da 3.0 30 0 0
198865 Uvod u filozofiju I - opći predmet Da 3.0 30 0 0
78427 Uvod u indoeuropsku lingvistiku Da 3.0 30 0 0
99952 Uvod u književnost i kulturu Roma 1 Da 3.0 15 0 15
65585 Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine Da 4.0 30 0 0
52057 Uvod u lingvistički studij švedskog Da 7.0 30 30 0
36014 Uvod u mađarsko jezikoslovlje Da 2.0 15 0 0
36015 Uvod u mađarsku civilizaciju Da 6.0 30 30 0
198889 Uvod u muzeologiju Da 6.0 30 30 0
78566 Uvod u opću lingvistiku Da 3.0 30 0 0
37556 Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture Da 4.0 15 15 0
64095 Uvod u prapovijesnu arheologiju Da 3.0 30 0 0
160766 Uvod u primijenjenu lingvistiku Da 3.0 30 0 0
170501 Uvod u provincijalnu arheologiju Da 5.0 30 30 0
99954 Uvod u romski jezik 1 Da 3.0 15 0 15
87770 Uvod u rusku civilizaciju 1 Da 2.0 30 0 0
80856 Uvod u semiologiju Da 5.0 30 15 0
64094 Uvod u slavensku arheologiju Da 3.0 30 0 0
37522 Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture Da 4.0 15 15 0
36052 Uvod u studij talijanskoga jezika Da 5.0 30 15 0
35835 Uvod u studij turkologije (I) Da 3.0 30 15 0
186252 Uvod u teorije kulture Da 4.0 30 15 0
78081 Uvod u teoriju književnosti i čitanje književnog teksta Da 3.0 15 15 0
52303 Uvod u tipologiju Da 5.0 30 15 0
51121 Velika seoba naroda Da 5.0 30 0 0
97177 Venecijanska skulptura renesanse i baroka Da 5.0 30 0 0
97178 Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća Da 5.0 30 0 0
215667 Viši hindski seminar 1 Da 2.0 0 30 0
215676 Viši hindski seminar 3 Da 2.0 0 30 0
102115 Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st. Da 5.0 30 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
36005 Povijesni uvod u sociologiju Da 6.0 30 30 0
132047 Uvod u metodologiju društvenih istraživanja Da 6.0 45 30 0
39624 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 Ne 0.0 0 0 30
Izborna grupa: Strani jezik struke

Opis: odabrati isti jezik kao i u 1. semestru

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
53321 Engleski jezik struke za sociologe 2 Da 2.0 0 0 30
78175 Francuski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 0 30
78174 Njemački jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 0 30
78182 Ruski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 0 30
78180 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 0 30
78181 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 0 30
Izborna grupa: Zamjena za strani jezik struke

Opis: odabrati zamjenski kolegij

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
37163 Algebarska lingvistika Da 5.0 30 30 0
131619 Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana Da 5.0 30 0 0
102106 Antroponimija u matičnim knjigama Da 4.0 30 15 0
170493 Arheologija novog vijeka i suvremenog doba Da 3.0 30 0 0
51172 Arhitektura renesanse i baroka Da 5.0 30 15 15
170509 Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala Da 3.0 30 0 0
184934 Art and Architecture in Safavid, Mughal, and Ottoman Empires in the Early Modern Period Da 3.0 30 0 0
198917 Barokna skulptura kontinentalne Hrvatske Da 5.0 30 0 0
69886 Bioetika Da 6.0 60 0 0
81420 Bugarska književnost 1945-1989 Da 4.0 15 15 0
81418 Bugarska književnost od početka 20. stoljeća do 1945. Da 4.0 15 15 0
95289 Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije Da 6.0 30 30 0
81215 Čovjek i sport Da 5.0 30 0 30
81214 Čovjek i sport Da 4.0 30 0 0
51202 Danteova Božanstvena komedija (I. skupina) Da 5.0 30 15 0
103229 Das römische Heer in Kroatien Da 3.0 30 0 0
37517 Dijalektologija srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
215597 Društveni mediji i kulturna baština Da 5.0 15 15 15
64239 Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske Da 6.0 30 30 0
78173 Engleski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 0 30
102200 Etika - seminar: Bioetika, ekonomija, politika Da 3.0 0 30 0
198867 Etika - seminar: Izabrani etički problemi Da 3.0 0 30 0
132089 Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam Da 6.0 30 15 0
198929 Filmologija: Struktura filmskog djela Da 6.0 30 15 0
131574 Filmologija: Teorija filmskog stila Da 6.0 30 15 0
51258 Filozofija i psihoanaliza Da 4.0 30 0 0
131761 Filozofija i psihoanaliza - seminar: Znanje, rod i seksualnost (Lacan, Foucault, Butler) Da 3.0 0 30 0
51270 Filozofija jezika II Da 3.0 30 0 0
215585 Filozofija politike - seminar: Demokracija i populizam Da 3.0 0 30 0
56138 Filozofija povijesti: Osnovni problemi Da 4.0 30 0 0
51280 Filozofija znanosti Da 4.0 30 0 0
78254 Filozofska antropologija - opći predmet Da 4.0 30 0 0
51306 Fonetika i fonologija Da 3.0 30 0 0
77981 Fonetika i fonologija srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
36053 Fonetika i fonologija talijanskog jezika Da 5.0 30 15 0
78185 Francuski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 0 30
35819 Geologija i mineralogija za arheologe Da 3.0 30 0 0
184205 Govor i pokret Da 4.0 30 15 0
81494 Grčka filozofija II Da 3.0 0 30 0
54655 Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja Da 3.0 30 0 0
51111 Grčki jezik za arheologe I Da 3.0 30 0 0
36740 Grčki tečaj II Da 2.0 0 30 0
104398 Hindska konverzacija 2 Da 2.0 30 0 0
69611 Hindske jezične vježbe 2 Da 2.0 0 0 60
69613 Hindske jezične vježbe 4 Da 2.0 0 0 60
69614 Hindske jezične vježbe 6 Da 2.0 0 0 60
69615 Hindske jezične vježbe 8 Da 2.0 0 0 60
160762 Hrvatska dječja književnost Da 5.0 30 15 0
198934 Hrvatski znakovni jezik 2 Da 3.0 15 0 30
51271 Indijska filozofija II Da 3.0 30 0 0
64158 Indijska književnost 2 Da 3.0 30 0 0
69608 Indijska književnost 4 Da 3.0 30 0 0
66366 Indijska književnost 6 Da 3.0 30 0 0
215672 Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi 2 Da 2.0 30 0 0
52310 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II Da 2.0 15 15 0
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova Da 5.0 30 15 0
59499 Informacijska pismenost Da 5.0 15 0 30
35821 Informatika za arheologe Da 2.0 0 0 30
131618 Interpolacije 2 Da 5.0 30 0 0
47057 Islamska civilizacija (II) Da 3.0 30 15 0
52270 Istočne religije Da 3.0 30 0 0
131689 Ivan Gundulić i hrvatski književni barok Da 4.0 30 15 0
184250 Jezici svijeta Da 5.0 30 15 0
183717 Judeo-španjolski I Da 2.0 0 30 0
131616 Karolinška Istra Da 5.0 30 0 0
131621 Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji Da 5.0 30 0 0
81456 Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima Da 5.0 15 15 0
184228 Klasična kineska filozofija Da 4.0 30 0 0
90212 Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon II Da 6.0 30 15 0
81429 Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha Da 6.0 30 15 0
170537 Komparativna književnost: Poredbena povijest hrvatske novele Da 6.0 30 15 0
86825 Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija Da 6.0 30 15 0
170193 Kontrastivna analiza teksta Da 4.0 15 30 0
198936 Korejski jezik 2 Da 4.0 0 0 60
37170 Korpusna lingvistika Da 5.0 30 15 0
103228 Kroatien in der Antike Da 4.0 30 0 0
69904 Latinski jezik za arheologe I Da 3.0 30 0 0
60069 Leksikologija srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
51171 Likovne umjetnosti renesanse i baroka Da 5.0 30 15 15
37171 Lingvistika i njezini dijalekti Da 5.0 30 15 0
70968 Litavski tečaj Da 5.0 30 15 0
198875 Logika - seminar: Logika i prirodni jezici Da 3.0 0 30 0
198876 Logika - seminar: Odabrani problemi filozofske logike Da 3.0 0 30 0
160768 Logika I - uvod u simboličku logiku Da 6.0 60 0 0
160769 Logika II Da 6.0 60 0 0
52568 Makedonska književnost: Makedonska drama Da 4.0 15 15 0
131702 Makedonska književnost: Makedonski roman Da 4.0 15 15 0
160812 Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost Da 3.0 0 30 0
215586 Marx i marksističke filozofije - seminar: Socijalna reprodukcija i marksistički feminizam Da 3.0 0 30 0
35818 Metode prirodnih znanosti u arheologiji Da 5.0 30 0 0
47422 Metodologija znanstvenog rada Da 4.0 30 0 0
64169 Neindoeuropski jezični tečaj: svahili Da 5.0 30 15 0
215594 Neohinduistički pokreti Da 3.0 30 0 0
36736 Neurofonetika Da 5.0 30 30 0
52276 Niži hindski seminar 2 Da 2.0 0 30 0
70268 Novogrčki jezik 2 Da 2.0 15 15 0
56715 Novogrčki jezik 4 Da 3.0 15 0 15
77923 Novogrčki jezik 6 Da 3.0 15 15 0
125596 Novogrčki jezik 8 Da 4.0 15 15 0
78184 Njemački jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 0 30
170514 Od Rima do Italije Da 3.0 30 0 0
66162 Odabrana poglavlja statističke analize Da 6.0 45 0 15
78329 Opća povijest književnosti: Avangarda Da 6.0 30 15 0
215602 Opća povijest književnosti: Osnovni pojmovi povijesti književnosti II Da 6.0 30 15 0
160783 Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma Da 6.0 30 15 0
81430 Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 Da 6.0 30 15 0
90146 Opća povijest književnosti: Realistički roman Da 6.0 30 15 0
125622 Opća povijest književnosti: Romantička proza Da 6.0 30 15 0
145538 Opća povijest književnosti: Srednjovjekovno pripovijedanje Da 6.0 30 15 0
184243 Opća povijest književnosti: Usmenost, pismenost i književnost Da 6.0 30 15 0
64088 Opća teorija baštine Da 6.0 30 15 0
51016 Osnove arapskog jezika: morfologija Da 4.0 30 0 15
50998 Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (II) Da 4.0 30 0 15
132059 Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza Da 2.0 0 0 30
69715 Osnove hindske gramatike 2 Da 3.0 15 0 15
51105 Osnove klasične arheologije 2 Da 5.0 30 0 0
51132 Osnove muzejskog rada Da 2.0 0 0 30
125813 Osnove nizozemskog jezika II Da 2.0 0 0 30
131588 Osnove perzijskoga jezika (II) Da 3.0 15 0 15
170497 Osnove ranokršćanske arheologije Da 5.0 30 30 0
35953 Osnove sanskrtske gramatike 2 Da 5.0 30 0 15
37518 Osnove slovenske književnosti Da 4.0 15 15 0
39704 Osnove web dizajna Da 5.0 15 0 30
52659 Osnove zaštite muzejskih zbirki Da 3.0 15 15 0
36791 Poganski Ilirik Da 3.0 30 0 0
170498 Položaj naselja i graditeljske tehnologije Da 3.0 30 0 0
64090 Poljski jezik za ne-poloniste Da 5.0 0 0 60
118556 Poredbene analize Da 4.0 15 15 0
36751 Portugalska kultura i civilizacija 2 Da 3.0 0 15 0
215589 Povijest filozofije - seminar: Heidegger, Prilozi filozofiji Da 3.0 0 30 0
215591 Povijest filozofije - seminar: Schelling, Sistem transcendentalnog idealizma Da 3.0 0 30 0
131623 Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945. Da 5.0 30 0 0
37165 Povijest lingvističkih teorija Da 5.0 30 15 0
69635 Prakrtski ili Vedski seminar 2 Da 2.0 0 30 0
69637 Prakrtski ili Vedski seminar 4 Da 2.0 0 30 0
170515 Pregled europskog mezolitika Da 3.0 30 0 0
94481 Pregled židovske povijesti od emancipacije i haskale Da 3.0 30 30 0
52164 Prijevodne vježbe II Da 2.0 0 0 30
37164 Primijenjena lingvistika Da 5.0 30 30 0
86783 Proseminar: Dijalog, analiza i spoznaja Da 3.0 0 30 0
170499 Rani srednji vijek u Hrvatskoj Da 6.0 30 30 0
64252 Rimska književnost carskoga razdoblja Da 2.0 30 0 0
78188 Ruski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 0 30
215596 Sanskrtska konverzacija 2 Da 3.0 0 0 30
69591 Sanskrtski seminar - epski 1 Da 2.0 0 30 0
69592 Sanskrtski seminar - epski 2 Da 2.0 0 30 0
69593 Sanskrtski seminar - epski 3 Da 2.0 0 30 0
69594 Sanskrtski seminar - epski 4 Da 2.0 0 30 0
215670 Sanskrtski seminar - niži 2 Da 2.0 0 30 0
69599 Sanskrtski seminar - stručni 1 Da 2.0 0 30 0
170899 Selected Topics in Philosophy - seminar Da 3.0 0 30 0
170222 Seminar iz Švedskog jezika u društvenom kontekstu Da 3.0 0 15 15
142490 Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama Da 3.0 30 0 0
86830 Slovački jezik (za neslovakiste) Da 5.0 0 0 60
52547 Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost - čitanja i analize Da 4.0 15 15 0
131701 Slovenska književnost: Suvremeni slovenski roman Da 4.0 15 15 0
51322 Sociologija porodice Da 6.0 30 30 0
51320 Sociologija rada i organizacije Da 6.0 30 30 0
36880 Sociologija sela Da 6.0 30 30 0
131624 Srednjovjekovna umjetnost južne Dalmacije Da 5.0 30 0 0
198916 Srednjovjekovna umjetnost Venecije Da 5.0 30 0 0
36752 Srednjovjekovna Venecija Da 2.0 30 0 0
36783 Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji Da 4.0 15 15 0
131698 Srpska književnost: Srpska drama Da 4.0 15 15 0
52500 Srpska književnost: Srpska pripovijetka 19. vijeka Da 4.0 15 15 0
125810 Sukob Tito Staljin i Goli otok Da 3.0 30 0 0
160757 Sustav književnog teksta Da 4.0 15 30 0
51135 Suvremena estetika Da 6.0 60 0 0
184204 Suvremena filozofska terminologija II Da 3.0 30 0 0
51207 Suvremena talijanska povijest Da 5.0 30 15 0
51117 Svakodnevni život u srednjem vijeku Da 3.0 0 30 0
97175 Svjetska kulturna baština Da 5.0 15 15 0
78186 Španjolski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 0 30
184299 Švedski jezik II Da 7.0 0 30 60
97428 Švedski jezik u društvenom kontekstu I Da 3.0 0 15 30
198898 Talijanska književnost manirizma i baroka (II. skupina) Da 5.0 30 15 0
52697 Talijanska leksikologija Da 5.0 30 15 0
78187 Talijanski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 0 30
215603 Teatrologija i dramatologija: Analiza teksta predstave Da 6.0 30 15 0
145566 Teatrologija i dramatologija: Povijest tragedije Da 6.0 30 15 0
37564 Tečaj bugarskog jezika 2 Da 4.0 0 0 30
132035 Tečaj latinskoga jezika II Da 2.0 0 30 0
37566 Tečaj makedonskog jezika 2 Da 4.0 0 0 30
37569 Tečaj slovenskog jezika 2 Da 4.0 0 0 30
64100 Tečaj ukrajinskog II Da 4.0 0 0 30
36858 Tehnologije i održivi razvoj Da 3.0 30 0 0
35950 Temelji indijske civilizacije 2 Da 2.0 30 0 0
142681 Teorija i povijest povijesti umjetnosti Da 5.0 30 15 15
160794 Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način Da 6.0 30 15 0
81435 Teorija književnosti: Suvremene književne teorije Da 6.0 30 15 0
52668 Teorija književnosti: Uvod u naratologiju Da 6.0 30 15 0
51332 Terorizam i društvo Da 6.0 30 30 0
118626 Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike Da 3.0 0 30 0
86828 Tipologija malih literarnih formi i usmenost Da 4.0 30 30 0
102113 Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries Da 5.0 15 15 0
35921 Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka Da 5.0 30 15 15
198895 Uvod u filozofiju II - opći predmet Da 3.0 30 0 0
69722 Uvod u ikonologiju Da 5.0 30 15 15
99953 Uvod u književnost i kulturu Roma 2 Da 3.0 15 0 15
64093 Uvod u litičku analizu Da 3.0 30 0 0
36017 Uvod u mađarsku književnost Da 2.0 15 0 0
36469 Uvod u materinski i inojezični hrvatski Da 5.0 30 30 0
131626 Uvod u medije Da 3.0 0 30 0
35933 Uvod u obradu prirodnog jezika Da 6.0 30 0 30
90753 Uvod u povijest lingvističkih teorija Da 3.0 30 0 0
37556 Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture Da 4.0 15 15 0
52060 Uvod u prevoditeljstvo Da 6.0 15 45 0
170262 Uvod u psiholingvistiku Da 5.0 30 15 0
99955 Uvod u romski jezik 2 Da 3.0 15 0 15
154204 Uvod u semantiku Da 3.0 30 0 0
38093 Uvod u socijalnu antropologiju Da 6.0 30 30 0
36472 Uvod u sociolingvistiku Da 5.0 15 15 0
51106 Uvod u srednjovjekovnu arheologiju Da 5.0 30 0 0
66737 Uvod u studij bugarskog jezika, književnosti i kulture Da 4.0 15 15 0
37510 Uvod u studij južnoslavenskih književnosti Da 4.0 15 15 0
35838 Uvod u studij turkologije (II) Da 3.0 30 15 0
215671 Viši hindski seminar 2 Da 2.0 0 30 0
215677 Viši hindski seminar 4 Da 2.0 0 30 0
51131 Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta Da 3.0 30 0 0
52658 Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva Da 3.0 15 15 0
51177 Zaštita spomenika kulture Da 5.0 30 15 15
64242 Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija željeznog doba I Da 6.0 30 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
66156 Osnove sociološke statistike Da 6.0 45 0 30
51308 Klasične sociološke teorije 1 Da 6.0 30 30 0
50927 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 Ne 0.0 0 0 30
Izborna grupa: Kolegiji s unutarnjom izbornošću - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS

Opis: od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
37087 Društvo i tehnologija Da 6.0 30 30 0
103117 Etika okoliša Da 3.0 15 30 0
36885 Mediji i društvo Da 6.0 30 30 0
51316 Metoda ankete Da 6.0 30 15 15
51317 Obrazovanje i društvo Da 6.0 30 30 0
51329 Osnove socijalne psihologije Da 4.0 30 15 0
51325 Socijalna ekologija Da 6.0 30 30 0
36881 Sociologija grada Da 6.0 30 30 0
51319 Sociologija migracija Da 6.0 30 30 0
51323 Sociologija religije Da 6.0 30 30 0
51330 Sociologija roda Da 6.0 30 30 0
36884 Sociologija spolnosti Da 6.0 30 30 0
Izborna grupa: Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda

Opis: od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
170489 Antička numizmatika Da 3.0 30 0 0
66634 Antropologija odgoja i obrazovanja Da 5.0 30 30 0
118627 Arheologija i mediji Da 3.0 30 0 0
51097 Arheologija i povijest srednjeg vijeka Da 3.0 30 0 0
170492 Arheologija krajolika - ambijenti, naselja i komunikacije Da 3.0 30 0 0
170511 Autohtoni, rimski i orijentalni kultovi na području Hrvatske Da 3.0 30 0 0
65509 Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici Da 5.0 15 15 0
215569 Between the Empires: Jewish history in Croat Lands until the 20th century Da 3.0 30 0 0
64105 Bohumil Hrabal Da 5.0 30 30 0
64238 Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I Da 6.0 30 30 0
77966 Bugarska književnost 19. stoljeća Da 4.0 15 15 0
125808 Češki jezik (za nebohemiste) Da 5.0 0 60 0
131608 Dalmatinske katedrale Da 5.0 30 0 0
51202 Danteova Božanstvena komedija (I. skupina) Da 5.0 30 15 0
53409 Digitalne zbirke Da 5.0 30 15 0
215520 Dokumentacija u muzejima I. Da 6.0 30 0 30
35811 Dokumentiranje arheoloških nalazišta Da 3.0 30 0 0
51123 Epigrafika Da 3.0 30 0 0
216726 Estetika - seminar: Filozofija i književnost Da 3.0 0 30 0
198937 Etika - opći predmet Da 6.0 60 0 0
215662 Etika - seminar: Etika i psiha Da 3.0 0 30 0
160800 Etika - seminar: Etika i tehnika Da 3.0 0 30 0
52304 Etika govorenja Da 5.0 30 15 0
50894 Filmologija: Filmske stilske epohe Da 6.0 30 15 0
50877 Filmologija: Uvod u filmologiju Da 6.0 30 15 0
215584 Filozofija i psihoanaliza - seminar: Pojam vremena u filozofiji i psihoanalizi Da 3.0 0 30 0
51269 Filozofija jezika I Da 3.0 30 0 0
58532 Filozofija kulture Da 4.0 30 0 0
216727 Filozofija odgoja - seminar: Emocije i odgoj Da 3.0 0 30 0
145596 Filozofija politike - seminar: Sloboda i jednakost u Rousseauovoj filozofiji politike Da 3.0 0 30 0
51279 Filozofija religije Da 4.0 30 0 0
184194 Filozofske teorije emocija Da 4.0 30 0 0
78163 Francuski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 0 30
78169 Francuski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 0 30
37161 Generativna gramatika Da 5.0 30 15 0
51205 Giuseppe Ungaretti i Eugenio Montale u tal. pjesništvu 20. st. (III. skupina) Da 5.0 30 15 0
170235 Gotičke katedrale Francuske Da 5.0 30 0 0
79579 Grčka filozofija I Da 3.0 0 30 0
51439 Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja Da 3.0 30 0 0
36738 Grčki tečaj I Da 2.0 0 30 0
104396 Hindska konverzacija 1 Da 2.0 30 0 0
66726 Hindske jezične vježbe 1 Da 2.0 0 0 60
215673 Hindske jezične vježbe 3 Da 2.0 0 0 60
215675 Hindske jezične vježbe 5 Da 2.0 0 0 60
215669 Hindske jezične vježbe 7 Da 2.0 0 0 60
52497 Historija srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
216729 Hrvatski govori kroz frazeologiju Da 5.0 30 15 0
186248 Hrvatski paleoslavisti i istraživači hrvatskoga glagolizma Da 4.0 30 0 0
198933 Hrvatski znakovni jezik 1 Da 3.0 15 0 30
51119 Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku Da 5.0 30 0 0
160811 Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika Da 3.0 0 30 0
37080 Indijska filozofija I Da 3.0 30 0 0
66374 Indijska književnost 1 Da 3.0 30 0 0
66375 Indijska književnost 3 Da 3.0 30 0 0
66365 Indijska književnost 5 Da 3.0 30 0 0
215668 Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi 1 Da 2.0 30 0 0
160765 Indoeuropska fonologija Da 5.0 30 15 0
67323 Indoeuropska mitologija Da 5.0 30 15 0
52334 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I Da 3.0 15 15 0
131617 Interpolacije I Da 5.0 30 0 0
47056 Islamska civilizacija (I) Da 3.0 30 15 0
135994 Jezični inženjering Da 6.0 15 15 30
186249 Jezik hrvatske glagoljske knjige u 16. stoljeću Da 3.0 15 15 0
86796 Jezik hrvatskih petrarkističkih pisaca Da 4.0 30 15 0
77913 Jezik starohrvatskih zakona i statuta Da 4.0 30 15 0
183712 Jidiš I. Da 2.0 0 30 0
215606 Književna kritika Da 4.0 15 30 0
77967 Književnost bugarskog modernizma Da 4.0 15 15 0
65533 Kognitivna lingvistika Da 3.0 15 15 0
125600 Komparativna književnost: Hrvatski književni barok Da 6.0 30 15 0
79321 Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon I Da 6.0 30 15 0
131610 Konzerviranje europskih spomenika 1800-1850 Da 5.0 30 0 0
198935 Korejski jezik 1 Da 4.0 0 0 60
131700 Makedonska književnost: Makedonska novelistika Da 4.0 15 15 0
52566 Makedonska književnost: Makedonska poezija Da 4.0 15 15 0
51267 Marx i marksističke filozofije Da 4.0 30 0 0
52351 Medicinska antropologija Da 5.0 30 15 0
35934 Medijska kultura Da 3.0 15 15 0
69670 Moderne teorije povijesti književnosti Da 4.0 30 0 0
118573 Morfologija i poetika kratke proze Da 3.0 15 15 0
146851 Morfosintaksa srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
35810 Načela arheoloških istraživanja Da 3.0 30 0 0
64240 Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske Da 6.0 30 30 0
215666 Niži hindski seminar 1 Da 2.0 0 30 0
146819 Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti Da 5.0 15 15 0
36739 Novogrčki jezik 1 Da 2.0 15 15 0
56714 Novogrčki jezik 3 Da 3.0 15 0 15
77921 Novogrčki jezik 5 Da 3.0 15 15 0
118557 Novogrčki jezik 7 Da 4.0 15 15 0
78162 Njemački jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 0 30
78167 Njemački jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 0 30
140107 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I Da 3.0 0 30 0
170539 Opća povijest književnosti: Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville Da 6.0 30 15 0
170540 Opća povijest književnosti: Antička proza Da 6.0 30 15 0
160780 Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje Da 6.0 30 15 0
215601 Opća povijest književnosti: Osnovni pojmovi povijesti književnosti I Da 6.0 30 15 0
184239 Opća povijest književnosti: Pamćenje književnosti Da 6.0 30 15 0
86826 Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 Da 6.0 30 15 0
90147 Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska Da 6.0 30 15 0
50940 Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija Da 4.0 30 0 15
50993 Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I) Da 4.0 30 0 15
46967 Osnove arhitekture Da 5.0 30 15 15
51093 Osnove egejske arheologije Da 5.0 30 0 0
66727 Osnove hindske gramatike 1 Da 3.0 15 0 15
51092 Osnove klasične arheologije 1 Da 5.0 30 0 0
46966 Osnove likovnih umjetnosti Da 5.0 30 15 15
125812 Osnove nizozemskog jezika I Da 2.0 0 0 30
126166 Osnove perzijskog jezika (I) Da 3.0 15 0 15
35951 Osnove sanskrtske gramatike 1 Da 5.0 30 0 15
37518 Osnove slovenske književnosti Da 4.0 15 15 0
52652 Osnove upravljanja muzejskim zbirkama Da 6.0 30 15 0
39704 Osnove web dizajna Da 5.0 15 0 30
64241 Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske Da 6.0 30 30 0
36050 Periodizacija talijanske književnosti Da 5.0 30 15 0
77964 Politika i propaganda u 20. stoljeću Da 4.0 30 0 0
125561 Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski Da 5.0 30 15 0
36749 Portugalska kultura i civilizacija 1 Da 3.0 0 15 0
215663 Povijest filozofije - seminar: Platon, Fileb Da 3.0 0 30 0
215590 Povijest filozofije - seminar: Schelling, Filozofijska istraživanja o bitstvu čovječje slobode Da 3.0 0 30 0
36036 Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja Da 5.0 45 0 0
36033 Povijest ranih civilizacija Da 4.0 30 30 0
36034 Povijest ranih civilizacija Da 2.0 30 0 0
198899 Povijest talijanskog filma (III. skupina) Da 5.0 45 15 0
170176 Povijest talijanskog jezika Da 5.0 30 15 15
69634 Prakrtski ili Vedski seminar 1 Da 2.0 0 30 0
69636 Prakrtski ili Vedski seminar 3 Da 2.0 0 30 0
160816 Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije Da 3.0 0 30 0
198892 Publicistički i medijski diskurz Da 5.0 0 45 0
97249 Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri Da 5.0 30 0 0
77970 Razdoblja i vrste slovenske književnosti Da 4.0 15 15 0
160772 Retorika i stilistika Da 4.0 15 30 0
161128 Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta Da 5.0 30 0 0
64253 Rimska književnost republikanskoga razdoblja Da 2.0 30 0 0
36753 Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku Da 2.0 30 0 0
78166 Ruski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 0 30
78171 Ruski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 0 30
69591 Sanskrtski seminar - epski 1 Da 2.0 0 30 0
69592 Sanskrtski seminar - epski 2 Da 2.0 0 30 0
69593 Sanskrtski seminar - epski 3 Da 2.0 0 30 0
69594 Sanskrtski seminar - epski 4 Da 2.0 0 30 0
215664 Sanskrtski seminar - niži 1 Da 2.0 0 30 0
161129 Semantička tipologija Da 5.0 30 15 0
160818 Seminar iz semiologije i filozofije jezika Da 3.0 15 15 0
97421 Sintaksa švedskog jezika Da 3.0 15 15 0
86830 Slovački jezik (za neslovakiste) Da 5.0 0 0 60
131704 Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost Da 4.0 15 15 0
215656 Sport u kulturi Dalekoga istoka i Indije Da 4.0 30 0 0
215657 Sport u kulturi Dalekoga istoka i Indije Da 5.0 30 0 30
122784 Srednjoegipatski jezik i pismo Da 6.0 30 15 0
170518 Srednjovjekovni bestijarij Da 3.0 30 0 0
132033 Srpska književnost: Poetika srpske moderne i avangarde Da 4.0 15 15 0
52496 Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka Da 4.0 15 15 0
216730 Stara književnost i novi mediji Da 4.0 30 15 0
160763 Stilistički koncepti Da 5.0 30 15 0
172139 Stilovi suvremene hrvatske proze Da 4.0 30 15 0
52647 Strojno prevođenje Da 6.0 30 30 0
184203 Suvremena filozofska terminologija I Da 3.0 30 0 0
78164 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 0 30
78170 Španjolski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 0 30
184298 Švedski jezik I Da 6.0 0 30 60
184300 Švedski jezik III Da 7.0 0 30 60
132056 Švedski jezik u društvenom kontekstu II Da 4.0 0 30 15
198897 Talijanska književnost humanizma i renesanse (II. skupina) Da 5.0 30 15 0
78165 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 0 30
78168 Talijanski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 0 30
52702 Talijanski narodni običaji i kultura Da 5.0 30 15 0
184244 Teatrologija i dramatologija: Kolektivna kreacija Da 6.0 30 15 0
118558 Teatrologija i dramatologija: Pismo i govor drame Da 6.0 30 15 0
97203 Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju Da 6.0 30 15 0
37559 Tečaj bugarskog jezika 1 Da 4.0 0 0 30
132034 Tečaj latinskoga jezika I Da 2.0 0 30 0
37558 Tečaj makedonskog jezika 1 Da 4.0 0 0 30
37563 Tečaj slovenskog jezika 1 Da 4.0 0 0 30
64099 Tečaj ukrajinskog I Da 4.0 0 0 30
36858 Tehnologije i održivi razvoj Da 3.0 30 0 0
35949 Temelji indijske civilizacije 1 Da 2.0 30 0 0
51690 Temelji kognitivne lingvistike Da 5.0 30 15 0
36733 Teorija informacije i komunikacije Da 3.0 30 0 0
52667 Teorija književnosti: Analiza lirske pjesme Da 6.0 30 15 0
131584 Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura Da 6.0 30 15 0
52681 Teorija književnosti: Formalizam Da 6.0 30 15 0
118561 Teorija književnosti: Teorija romana Da 6.0 30 15 0
52671 Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti Da 6.0 30 15 0
145600 Teorija spoznaje - seminar: Objektivnost i interpretacija Da 3.0 0 30 0
36732 Učenje stranog jezika Da 3.0 30 0 0
35919 Umjetnost antike Da 5.0 30 15 15
51170 Umjetnost gotike Da 5.0 30 15 15
51174 Umjetnost nakon 1900. Da 5.0 30 15 15
51169 Umjetnost romanike Da 5.0 30 15 15
51173 Umjetnost XIX. stoljeća Da 5.0 30 15 15
64218 Ustroj umjetnih jezika Da 5.0 30 15 0
36754 Uvod u čitanje starih karata Da 3.0 30 0 0
198865 Uvod u filozofiju I - opći predmet Da 3.0 30 0 0
78427 Uvod u indoeuropsku lingvistiku Da 3.0 30 0 0
99952 Uvod u književnost i kulturu Roma 1 Da 3.0 15 0 15
65585 Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine Da 4.0 30 0 0
52057 Uvod u lingvistički studij švedskog Da 7.0 30 30 0
36014 Uvod u mađarsko jezikoslovlje Da 2.0 15 0 0
36015 Uvod u mađarsku civilizaciju Da 6.0 30 30 0
198889 Uvod u muzeologiju Da 6.0 30 30 0
78566 Uvod u opću lingvistiku Da 3.0 30 0 0
37556 Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture Da 4.0 15 15 0
64095 Uvod u prapovijesnu arheologiju Da 3.0 30 0 0
160766 Uvod u primijenjenu lingvistiku Da 3.0 30 0 0
170501 Uvod u provincijalnu arheologiju Da 5.0 30 30 0
99954 Uvod u romski jezik 1 Da 3.0 15 0 15
87770 Uvod u rusku civilizaciju 1 Da 2.0 30 0 0
80856 Uvod u semiologiju Da 5.0 30 15 0
64094 Uvod u slavensku arheologiju Da 3.0 30 0 0
37522 Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture Da 4.0 15 15 0
36052 Uvod u studij talijanskoga jezika Da 5.0 30 15 0
35835 Uvod u studij turkologije (I) Da 3.0 30 15 0
186252 Uvod u teorije kulture Da 4.0 30 15 0
78081 Uvod u teoriju književnosti i čitanje književnog teksta Da 3.0 15 15 0
52303 Uvod u tipologiju Da 5.0 30 15 0
51121 Velika seoba naroda Da 5.0 30 0 0
97177 Venecijanska skulptura renesanse i baroka Da 5.0 30 0 0
97178 Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća Da 5.0 30 0 0
215667 Viši hindski seminar 1 Da 2.0 0 30 0
215676 Viši hindski seminar 3 Da 2.0 0 30 0
102115 Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st. Da 5.0 30 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
51311 Klasične sociološke teorije 2 Da 6.0 30 30 0
51312 Hrvatsko društvo Da 6.0 30 30 0
50932 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 Ne 0.0 0 0 30
Izborna grupa: Kolegiji s unutarnjom izbornošću - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS

Opis: od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
66162 Odabrana poglavlja statističke analize Da 6.0 45 0 15
51322 Sociologija porodice Da 6.0 30 30 0
51320 Sociologija rada i organizacije Da 6.0 30 30 0
36880 Sociologija sela Da 6.0 30 30 0
51332 Terorizam i društvo Da 6.0 30 30 0
38093 Uvod u socijalnu antropologiju Da 6.0 30 30 0
Izborna grupa: Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda

Opis: od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
37163 Algebarska lingvistika Da 5.0 30 30 0
131619 Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana Da 5.0 30 0 0
102106 Antroponimija u matičnim knjigama Da 4.0 30 15 0
170493 Arheologija novog vijeka i suvremenog doba Da 3.0 30 0 0
51172 Arhitektura renesanse i baroka Da 5.0 30 15 15
170509 Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala Da 3.0 30 0 0
184934 Art and Architecture in Safavid, Mughal, and Ottoman Empires in the Early Modern Period Da 3.0 30 0 0
198917 Barokna skulptura kontinentalne Hrvatske Da 5.0 30 0 0
69886 Bioetika Da 6.0 60 0 0
81420 Bugarska književnost 1945-1989 Da 4.0 15 15 0
81418 Bugarska književnost od početka 20. stoljeća do 1945. Da 4.0 15 15 0
95289 Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije Da 6.0 30 30 0
81214 Čovjek i sport Da 4.0 30 0 0
81215 Čovjek i sport Da 5.0 30 0 30
51202 Danteova Božanstvena komedija (I. skupina) Da 5.0 30 15 0
103229 Das römische Heer in Kroatien Da 3.0 30 0 0
37517 Dijalektologija srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
215597 Društveni mediji i kulturna baština Da 5.0 15 15 15
64239 Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske Da 6.0 30 30 0
78173 Engleski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 0 30
102200 Etika - seminar: Bioetika, ekonomija, politika Da 3.0 0 30 0
198867 Etika - seminar: Izabrani etički problemi Da 3.0 0 30 0
132089 Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam Da 6.0 30 15 0
198929 Filmologija: Struktura filmskog djela Da 6.0 30 15 0
131574 Filmologija: Teorija filmskog stila Da 6.0 30 15 0
51258 Filozofija i psihoanaliza Da 4.0 30 0 0
131761 Filozofija i psihoanaliza - seminar: Znanje, rod i seksualnost (Lacan, Foucault, Butler) Da 3.0 0 30 0
51270 Filozofija jezika II Da 3.0 30 0 0
215585 Filozofija politike - seminar: Demokracija i populizam Da 3.0 0 30 0
56138 Filozofija povijesti: Osnovni problemi Da 4.0 30 0 0
51280 Filozofija znanosti Da 4.0 30 0 0
78254 Filozofska antropologija - opći predmet Da 4.0 30 0 0
51306 Fonetika i fonologija Da 3.0 30 0 0
77981 Fonetika i fonologija srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
36053 Fonetika i fonologija talijanskog jezika Da 5.0 30 15 0
78175 Francuski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 0 30
78185 Francuski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 0 30
35819 Geologija i mineralogija za arheologe Da 3.0 30 0 0
184205 Govor i pokret Da 4.0 30 15 0
81494 Grčka filozofija II Da 3.0 0 30 0
54655 Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja Da 3.0 30 0 0
51111 Grčki jezik za arheologe I Da 3.0 30 0 0
36740 Grčki tečaj II Da 2.0 0 30 0
104398 Hindska konverzacija 2 Da 2.0 30 0 0
69611 Hindske jezične vježbe 2 Da 2.0 0 0 60
69613 Hindske jezične vježbe 4 Da 2.0 0 0 60
69614 Hindske jezične vježbe 6 Da 2.0 0 0 60
69615 Hindske jezične vježbe 8 Da 2.0 0 0 60
160762 Hrvatska dječja književnost Da 5.0 30 15 0
198934 Hrvatski znakovni jezik 2 Da 3.0 15 0 30
51271 Indijska filozofija II Da 3.0 30 0 0
64158 Indijska književnost 2 Da 3.0 30 0 0
69608 Indijska književnost 4 Da 3.0 30 0 0
66366 Indijska književnost 6 Da 3.0 30 0 0
215672 Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi 2 Da 2.0 30 0 0
52310 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II Da 2.0 15 15 0
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova Da 5.0 30 15 0
59499 Informacijska pismenost Da 5.0 15 0 30
35821 Informatika za arheologe Da 2.0 0 0 30
131618 Interpolacije 2 Da 5.0 30 0 0
47057 Islamska civilizacija (II) Da 3.0 30 15 0
52270 Istočne religije Da 3.0 30 0 0
131689 Ivan Gundulić i hrvatski književni barok Da 4.0 30 15 0
184250 Jezici svijeta Da 5.0 30 15 0
183717 Judeo-španjolski I Da 2.0 0 30 0
131616 Karolinška Istra Da 5.0 30 0 0
131621 Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji Da 5.0 30 0 0
81456 Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima Da 5.0 15 15 0
184228 Klasična kineska filozofija Da 4.0 30 0 0
90212 Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon II Da 6.0 30 15 0
81429 Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha Da 6.0 30 15 0
170537 Komparativna književnost: Poredbena povijest hrvatske novele Da 6.0 30 15 0
86825 Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija Da 6.0 30 15 0
170193 Kontrastivna analiza teksta Da 4.0 15 30 0
198936 Korejski jezik 2 Da 4.0 0 0 60
37170 Korpusna lingvistika Da 5.0 30 15 0
103228 Kroatien in der Antike Da 4.0 30 0 0
69904 Latinski jezik za arheologe I Da 3.0 30 0 0
60069 Leksikologija srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
51171 Likovne umjetnosti renesanse i baroka Da 5.0 30 15 15
37171 Lingvistika i njezini dijalekti Da 5.0 30 15 0
70968 Litavski tečaj Da 5.0 30 15 0
198875 Logika - seminar: Logika i prirodni jezici Da 3.0 0 30 0
198876 Logika - seminar: Odabrani problemi filozofske logike Da 3.0 0 30 0
160768 Logika I - uvod u simboličku logiku Da 6.0 60 0 0
160769 Logika II Da 6.0 60 0 0
52568 Makedonska književnost: Makedonska drama Da 4.0 15 15 0
131702 Makedonska književnost: Makedonski roman Da 4.0 15 15 0
160812 Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost Da 3.0 0 30 0
215586 Marx i marksističke filozofije - seminar: Socijalna reprodukcija i marksistički feminizam Da 3.0 0 30 0
35818 Metode prirodnih znanosti u arheologiji Da 5.0 30 0 0
47422 Metodologija znanstvenog rada Da 4.0 30 0 0
64169 Neindoeuropski jezični tečaj: svahili Da 5.0 30 15 0
215594 Neohinduistički pokreti Da 3.0 30 0 0
36736 Neurofonetika Da 5.0 30 30 0
52276 Niži hindski seminar 2 Da 2.0 0 30 0
70268 Novogrčki jezik 2 Da 2.0 15 15 0
56715 Novogrčki jezik 4 Da 3.0 15 0 15
77923 Novogrčki jezik 6 Da 3.0 15 15 0
125596 Novogrčki jezik 8 Da 4.0 15 15 0
78174 Njemački jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 0 30
78184 Njemački jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 0 30
170514 Od Rima do Italije Da 3.0 30 0 0
78329 Opća povijest književnosti: Avangarda Da 6.0 30 15 0
215602 Opća povijest književnosti: Osnovni pojmovi povijesti književnosti II Da 6.0 30 15 0
160783 Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma Da 6.0 30 15 0
81430 Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 Da 6.0 30 15 0
90146 Opća povijest književnosti: Realistički roman Da 6.0 30 15 0
125622 Opća povijest književnosti: Romantička proza Da 6.0 30 15 0
145538 Opća povijest književnosti: Srednjovjekovno pripovijedanje Da 6.0 30 15 0
184243 Opća povijest književnosti: Usmenost, pismenost i književnost Da 6.0 30 15 0
64088 Opća teorija baštine Da 6.0 30 15 0
51016 Osnove arapskog jezika: morfologija Da 4.0 30 0 15
50998 Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (II) Da 4.0 30 0 15
132059 Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza Da 2.0 0 0 30
69715 Osnove hindske gramatike 2 Da 3.0 15 0 15
51105 Osnove klasične arheologije 2 Da 5.0 30 0 0
51132 Osnove muzejskog rada Da 2.0 0 0 30
125813 Osnove nizozemskog jezika II Da 2.0 0 0 30
131588 Osnove perzijskoga jezika (II) Da 3.0 15 0 15
170497 Osnove ranokršćanske arheologije Da 5.0 30 30 0
35953 Osnove sanskrtske gramatike 2 Da 5.0 30 0 15
37518 Osnove slovenske književnosti Da 4.0 15 15 0
132040 Osnove teorije književnosti Da 4.0 45 0 0
39704 Osnove web dizajna Da 5.0 15 0 30
52659 Osnove zaštite muzejskih zbirki Da 3.0 15 15 0
36791 Poganski Ilirik Da 3.0 30 0 0
170498 Položaj naselja i graditeljske tehnologije Da 3.0 30 0 0
64090 Poljski jezik za ne-poloniste Da 5.0 0 0 60
118556 Poredbene analize Da 4.0 15 15 0
36751 Portugalska kultura i civilizacija 2 Da 3.0 0 15 0
215589 Povijest filozofije - seminar: Heidegger, Prilozi filozofiji Da 3.0 0 30 0
215591 Povijest filozofije - seminar: Schelling, Sistem transcendentalnog idealizma Da 3.0 0 30 0
131623 Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945. Da 5.0 30 0 0
37165 Povijest lingvističkih teorija Da 5.0 30 15 0
69635 Prakrtski ili Vedski seminar 2 Da 2.0 0 30 0
69637 Prakrtski ili Vedski seminar 4 Da 2.0 0 30 0
170515 Pregled europskog mezolitika Da 3.0 30 0 0
94481 Pregled židovske povijesti od emancipacije i haskale Da 3.0 30 30 0
52164 Prijevodne vježbe II Da 2.0 0 0 30
37164 Primijenjena lingvistika Da 5.0 30 30 0
86783 Proseminar: Dijalog, analiza i spoznaja Da 3.0 0 30 0
170499 Rani srednji vijek u Hrvatskoj Da 6.0 30 30 0
64252 Rimska književnost carskoga razdoblja Da 2.0 30 0 0
78182 Ruski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 0 30
78188 Ruski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 0 30
215596 Sanskrtska konverzacija 2 Da 3.0 0 0 30
69591 Sanskrtski seminar - epski 1 Da 2.0 0 30 0
69592 Sanskrtski seminar - epski 2 Da 2.0 0 30 0
69593 Sanskrtski seminar - epski 3 Da 2.0 0 30 0
69594 Sanskrtski seminar - epski 4 Da 2.0 0 30 0
215670 Sanskrtski seminar - niži 2 Da 2.0 0 30 0
69599 Sanskrtski seminar - stručni 1 Da 2.0 0 30 0
170899 Selected Topics in Philosophy - seminar Da 3.0 0 30 0
170222 Seminar iz Švedskog jezika u društvenom kontekstu Da 3.0 0 15 15
142490 Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama Da 3.0 30 0 0
86830 Slovački jezik (za neslovakiste) Da 5.0 0 0 60
52547 Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost - čitanja i analize Da 4.0 15 15 0
131701 Slovenska književnost: Suvremeni slovenski roman Da 4.0 15 15 0
215657 Sport u kulturi Dalekoga istoka i Indije Da 5.0 30 0 30
215656 Sport u kulturi Dalekoga istoka i Indije Da 4.0 30 0 0
131624 Srednjovjekovna umjetnost južne Dalmacije Da 5.0 30 0 0
198916 Srednjovjekovna umjetnost Venecije Da 5.0 30 0 0
36752 Srednjovjekovna Venecija Da 2.0 30 0 0
36783 Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji Da 4.0 15 15 0
131698 Srpska književnost: Srpska drama Da 4.0 15 15 0
52500 Srpska književnost: Srpska pripovijetka 19. vijeka Da 4.0 15 15 0
125810 Sukob Tito Staljin i Goli otok Da 3.0 30 0 0
160757 Sustav književnog teksta Da 4.0 15 30 0
51135 Suvremena estetika Da 6.0 60 0 0
184204 Suvremena filozofska terminologija II Da 3.0 30 0 0
51207 Suvremena talijanska povijest Da 5.0 30 15 0
51117 Svakodnevni život u srednjem vijeku Da 3.0 0 30 0
97175 Svjetska kulturna baština Da 5.0 15 15 0
78180 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 0 30
78186 Španjolski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 0 30
184299 Švedski jezik II Da 7.0 0 30 60
97428 Švedski jezik u društvenom kontekstu I Da 3.0 0 15 30
198898 Talijanska književnost manirizma i baroka (II. skupina) Da 5.0 30 15 0
52697 Talijanska leksikologija Da 5.0 30 15 0
78181 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 0 30
78187 Talijanski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 0 30
215603 Teatrologija i dramatologija: Analiza teksta predstave Da 6.0 30 15 0
145566 Teatrologija i dramatologija: Povijest tragedije Da 6.0 30 15 0
37564 Tečaj bugarskog jezika 2 Da 4.0 0 0 30
132035 Tečaj latinskoga jezika II Da 2.0 0 30 0
37566 Tečaj makedonskog jezika 2 Da 4.0 0 0 30
37569 Tečaj slovenskog jezika 2 Da 4.0 0 0 30
64100 Tečaj ukrajinskog II Da 4.0 0 0 30
36858 Tehnologije i održivi razvoj Da 3.0 30 0 0
35950 Temelji indijske civilizacije 2 Da 2.0 30 0 0
142681 Teorija i povijest povijesti umjetnosti Da 5.0 30 15 15
160794 Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način Da 6.0 30 15 0
81435 Teorija književnosti: Suvremene književne teorije Da 6.0 30 15 0
52668 Teorija književnosti: Uvod u naratologiju Da 6.0 30 15 0
117984 Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju Da 3.0 0 30 0
118626 Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike Da 3.0 0 30 0
86828 Tipologija malih literarnih formi i usmenost Da 4.0 30 30 0
102113 Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries Da 5.0 15 15 0
35921 Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka Da 5.0 30 15 15
198895 Uvod u filozofiju II - opći predmet Da 3.0 30 0 0
69722 Uvod u ikonologiju Da 5.0 30 15 15
99953 Uvod u književnost i kulturu Roma 2 Da 3.0 15 0 15
64093 Uvod u litičku analizu Da 3.0 30 0 0
36017 Uvod u mađarsku književnost Da 2.0 15 0 0
36469 Uvod u materinski i inojezični hrvatski Da 5.0 30 30 0
131626 Uvod u medije Da 3.0 0 30 0
35933 Uvod u obradu prirodnog jezika Da 6.0 30 0 30
90753 Uvod u povijest lingvističkih teorija Da 3.0 30 0 0
37556 Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture Da 4.0 15 15 0
52060 Uvod u prevoditeljstvo Da 6.0 15 45 0
170262 Uvod u psiholingvistiku Da 5.0 30 15 0
99955 Uvod u romski jezik 2 Da 3.0 15 0 15
154204 Uvod u semantiku Da 3.0 30 0 0
36472 Uvod u sociolingvistiku Da 5.0 15 15 0
51106 Uvod u srednjovjekovnu arheologiju Da 5.0 30 0 0
66737 Uvod u studij bugarskog jezika, književnosti i kulture Da 4.0 15 15 0
37510 Uvod u studij južnoslavenskih književnosti Da 4.0 15 15 0
35838 Uvod u studij turkologije (II) Da 3.0 30 15 0
215671 Viši hindski seminar 2 Da 2.0 0 30 0
215677 Viši hindski seminar 4 Da 2.0 0 30 0
51131 Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta Da 3.0 30 0 0
52658 Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva Da 3.0 15 15 0
51177 Zaštita spomenika kulture Da 5.0 30 15 15
64242 Željezno doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija željeznog doba I Da 6.0 30 30 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
97280 Suvremene sociološke teorije 1 Da 6.0 30 30 0
Izborna grupa: Kolegiji s unutarnjom izbornošću - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS

Opis: od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
37087 Društvo i tehnologija Da 6.0 30 30 0
103117 Etika okoliša Da 3.0 15 30 0
36885 Mediji i društvo Da 6.0 30 30 0
51316 Metoda ankete Da 6.0 30 15 15
51317 Obrazovanje i društvo Da 6.0 30 30 0
51329 Osnove socijalne psihologije Da 4.0 30 15 0
51325 Socijalna ekologija Da 6.0 30 30 0
36881 Sociologija grada Da 6.0 30 30 0
51319 Sociologija migracija Da 6.0 30 30 0
51323 Sociologija religije Da 6.0 30 30 0
51330 Sociologija roda Da 6.0 30 30 0
36884 Sociologija spolnosti Da 6.0 30 30 0
Izborna grupa: Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda

Opis: od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
170489 Antička numizmatika Da 3.0 30 0 0
66634 Antropologija odgoja i obrazovanja Da 5.0 30 30 0
118627 Arheologija i mediji Da 3.0 30 0 0
51097 Arheologija i povijest srednjeg vijeka Da 3.0 30 0 0
170492 Arheologija krajolika - ambijenti, naselja i komunikacije Da 3.0 30 0 0
170511 Autohtoni, rimski i orijentalni kultovi na području Hrvatske Da 3.0 30 0 0
65509 Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici Da 5.0 15 15 0
215569 Between the Empires: Jewish history in Croat Lands until the 20th century Da 3.0 30 0 0
64105 Bohumil Hrabal Da 5.0 30 30 0
64238 Brončano doba Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Arheologija brončanog doba I Da 6.0 30 30 0
77966 Bugarska književnost 19. stoljeća Da 4.0 15 15 0
125808 Češki jezik (za nebohemiste) Da 5.0 0 60 0
131608 Dalmatinske katedrale Da 5.0 30 0 0
51202 Danteova Božanstvena komedija (I. skupina) Da 5.0 30 15 0
53409 Digitalne zbirke Da 5.0 30 15 0
215520 Dokumentacija u muzejima I. Da 6.0 30 0 30
35811 Dokumentiranje arheoloških nalazišta Da 3.0 30 0 0
51123 Epigrafika Da 3.0 30 0 0
216726 Estetika - seminar: Filozofija i književnost Da 3.0 0 30 0
198937 Etika - opći predmet Da 6.0 60 0 0
215662 Etika - seminar: Etika i psiha Da 3.0 0 30 0
160800 Etika - seminar: Etika i tehnika Da 3.0 0 30 0
52304 Etika govorenja Da 5.0 30 15 0
50894 Filmologija: Filmske stilske epohe Da 6.0 30 15 0
50877 Filmologija: Uvod u filmologiju Da 6.0 30 15 0
215584 Filozofija i psihoanaliza - seminar: Pojam vremena u filozofiji i psihoanalizi Da 3.0 0 30 0
51269 Filozofija jezika I Da 3.0 30 0 0
58532 Filozofija kulture Da 4.0 30 0 0
216727 Filozofija odgoja - seminar: Emocije i odgoj Da 3.0 0 30 0
145596 Filozofija politike - seminar: Sloboda i jednakost u Rousseauovoj filozofiji politike Da 3.0 0 30 0
51279 Filozofija religije Da 4.0 30 0 0
184194 Filozofske teorije emocija Da 4.0 30 0 0
78163 Francuski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 0 30
78169 Francuski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 0 30
37161 Generativna gramatika Da 5.0 30 15 0
51205 Giuseppe Ungaretti i Eugenio Montale u tal. pjesništvu 20. st. (III. skupina) Da 5.0 30 15 0
170235 Gotičke katedrale Francuske Da 5.0 30 0 0
79579 Grčka filozofija I Da 3.0 0 30 0
51439 Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja Da 3.0 30 0 0
36738 Grčki tečaj I Da 2.0 0 30 0
104396 Hindska konverzacija 1 Da 2.0 30 0 0
66726 Hindske jezične vježbe 1 Da 2.0 0 0 60
215673 Hindske jezične vježbe 3 Da 2.0 0 0 60
215675 Hindske jezične vježbe 5 Da 2.0 0 0 60
215669 Hindske jezične vježbe 7 Da 2.0 0 0 60
52497 Historija srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
216729 Hrvatski govori kroz frazeologiju Da 5.0 30 15 0
186248 Hrvatski paleoslavisti i istraživači hrvatskoga glagolizma Da 4.0 30 0 0
198933 Hrvatski znakovni jezik 1 Da 3.0 15 0 30
51119 Iliri, Grci i Rimljani u Iliriku Da 5.0 30 0 0
160811 Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika Da 3.0 0 30 0
37080 Indijska filozofija I Da 3.0 30 0 0
66374 Indijska književnost 1 Da 3.0 30 0 0
66375 Indijska književnost 3 Da 3.0 30 0 0
66365 Indijska književnost 5 Da 3.0 30 0 0
215668 Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi 1 Da 2.0 30 0 0
160765 Indoeuropska fonologija Da 5.0 30 15 0
67323 Indoeuropska mitologija Da 5.0 30 15 0
52334 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I Da 3.0 15 15 0
131617 Interpolacije I Da 5.0 30 0 0
47056 Islamska civilizacija (I) Da 3.0 30 15 0
135994 Jezični inženjering Da 6.0 15 15 30
186249 Jezik hrvatske glagoljske knjige u 16. stoljeću Da 3.0 15 15 0
86796 Jezik hrvatskih petrarkističkih pisaca Da 4.0 30 15 0
77913 Jezik starohrvatskih zakona i statuta Da 4.0 30 15 0
183712 Jidiš I. Da 2.0 0 30 0
215606 Književna kritika Da 4.0 15 30 0
77967 Književnost bugarskog modernizma Da 4.0 15 15 0
65533 Kognitivna lingvistika Da 3.0 15 15 0
125600 Komparativna književnost: Hrvatski književni barok Da 6.0 30 15 0
79321 Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon I Da 6.0 30 15 0
131610 Konzerviranje europskih spomenika 1800-1850 Da 5.0 30 0 0
198935 Korejski jezik 1 Da 4.0 0 0 60
131700 Makedonska književnost: Makedonska novelistika Da 4.0 15 15 0
52566 Makedonska književnost: Makedonska poezija Da 4.0 15 15 0
51267 Marx i marksističke filozofije Da 4.0 30 0 0
52351 Medicinska antropologija Da 5.0 30 15 0
35934 Medijska kultura Da 3.0 15 15 0
69670 Moderne teorije povijesti književnosti Da 4.0 30 0 0
118573 Morfologija i poetika kratke proze Da 3.0 15 15 0
146851 Morfosintaksa srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
35810 Načela arheoloških istraživanja Da 3.0 30 0 0
64240 Neolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Neolitik Hrvatske Da 6.0 30 30 0
215666 Niži hindski seminar 1 Da 2.0 0 30 0
146819 Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti Da 5.0 15 15 0
36739 Novogrčki jezik 1 Da 2.0 15 15 0
56714 Novogrčki jezik 3 Da 3.0 15 0 15
77921 Novogrčki jezik 5 Da 3.0 15 15 0
118557 Novogrčki jezik 7 Da 4.0 15 15 0
78162 Njemački jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 0 30
78167 Njemački jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 0 30
140107 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I Da 3.0 0 30 0
170539 Opća povijest književnosti: Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville Da 6.0 30 15 0
170540 Opća povijest književnosti: Antička proza Da 6.0 30 15 0
160780 Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje Da 6.0 30 15 0
215601 Opća povijest književnosti: Osnovni pojmovi povijesti književnosti I Da 6.0 30 15 0
184239 Opća povijest književnosti: Pamćenje književnosti Da 6.0 30 15 0
86826 Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 1 Da 6.0 30 15 0
90147 Opća povijest književnosti: Renesansni autori i pojava tiska Da 6.0 30 15 0
50940 Osnove arapskoga jezika: arapsko pismo, fonetika i fonologija Da 4.0 30 0 15
50993 Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (I) Da 4.0 30 0 15
46967 Osnove arhitekture Da 5.0 30 15 15
51093 Osnove egejske arheologije Da 5.0 30 0 0
66727 Osnove hindske gramatike 1 Da 3.0 15 0 15
51092 Osnove klasične arheologije 1 Da 5.0 30 0 0
46966 Osnove likovnih umjetnosti Da 5.0 30 15 15
125812 Osnove nizozemskog jezika I Da 2.0 0 0 30
126166 Osnove perzijskog jezika (I) Da 3.0 15 0 15
35951 Osnove sanskrtske gramatike 1 Da 5.0 30 0 15
37518 Osnove slovenske književnosti Da 4.0 15 15 0
52652 Osnove upravljanja muzejskim zbirkama Da 6.0 30 15 0
39704 Osnove web dizajna Da 5.0 15 0 30
64241 Paleolitički lovci i sakupljači + Paleolitik i mezolitik Hrvatske Da 6.0 30 30 0
36050 Periodizacija talijanske književnosti Da 5.0 30 15 0
77964 Politika i propaganda u 20. stoljeću Da 4.0 30 0 0
125561 Poredbena gramatika indoeuropskih jezika - armenski Da 5.0 30 15 0
36749 Portugalska kultura i civilizacija 1 Da 3.0 0 15 0
215663 Povijest filozofije - seminar: Platon, Fileb Da 3.0 0 30 0
215590 Povijest filozofije - seminar: Schelling, Filozofijska istraživanja o bitstvu čovječje slobode Da 3.0 0 30 0
36036 Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja Da 5.0 45 0 0
36033 Povijest ranih civilizacija Da 4.0 30 30 0
36034 Povijest ranih civilizacija Da 2.0 30 0 0
198899 Povijest talijanskog filma (III. skupina) Da 5.0 45 15 0
170176 Povijest talijanskog jezika Da 5.0 30 15 15
69634 Prakrtski ili Vedski seminar 1 Da 2.0 0 30 0
69636 Prakrtski ili Vedski seminar 3 Da 2.0 0 30 0
160816 Proseminar: Osnovni pojmovi epistemologije Da 3.0 0 30 0
198892 Publicistički i medijski diskurz Da 5.0 0 45 0
97249 Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri Da 5.0 30 0 0
77970 Razdoblja i vrste slovenske književnosti Da 4.0 15 15 0
160772 Retorika i stilistika Da 4.0 15 30 0
161128 Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta Da 5.0 30 0 0
64253 Rimska književnost republikanskoga razdoblja Da 2.0 30 0 0
36753 Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku Da 2.0 30 0 0
78166 Ruski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 0 30
78171 Ruski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 0 30
69591 Sanskrtski seminar - epski 1 Da 2.0 0 30 0
69592 Sanskrtski seminar - epski 2 Da 2.0 0 30 0
69593 Sanskrtski seminar - epski 3 Da 2.0 0 30 0
69594 Sanskrtski seminar - epski 4 Da 2.0 0 30 0
215664 Sanskrtski seminar - niži 1 Da 2.0 0 30 0
161129 Semantička tipologija Da 5.0 30 15 0
160818 Seminar iz semiologije i filozofije jezika Da 3.0 15 15 0
97421 Sintaksa švedskog jezika Da 3.0 15 15 0
86830 Slovački jezik (za neslovakiste) Da 5.0 0 0 60
131704 Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost Da 4.0 15 15 0
215656 Sport u kulturi Dalekoga istoka i Indije Da 4.0 30 0 0
215657 Sport u kulturi Dalekoga istoka i Indije Da 5.0 30 0 30
122784 Srednjoegipatski jezik i pismo Da 6.0 30 15 0
170518 Srednjovjekovni bestijarij Da 3.0 30 0 0
132033 Srpska književnost: Poetika srpske moderne i avangarde Da 4.0 15 15 0
52496 Srpska književnost: Srpska poezija 19. vijeka Da 4.0 15 15 0
216730 Stara književnost i novi mediji Da 4.0 30 15 0
160763 Stilistički koncepti Da 5.0 30 15 0
172139 Stilovi suvremene hrvatske proze Da 4.0 30 15 0
52647 Strojno prevođenje Da 6.0 30 30 0
184203 Suvremena filozofska terminologija I Da 3.0 30 0 0
78164 Španjolski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 0 30
78170 Španjolski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 0 30
184298 Švedski jezik I Da 6.0 0 30 60
184300 Švedski jezik III Da 7.0 0 30 60
132056 Švedski jezik u društvenom kontekstu II Da 4.0 0 30 15
198897 Talijanska književnost humanizma i renesanse (II. skupina) Da 5.0 30 15 0
78165 Talijanski jezik za akademske potrebe 1 Da 2.0 0 0 30
78168 Talijanski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 0 30
52702 Talijanski narodni običaji i kultura Da 5.0 30 15 0
184244 Teatrologija i dramatologija: Kolektivna kreacija Da 6.0 30 15 0
118558 Teatrologija i dramatologija: Pismo i govor drame Da 6.0 30 15 0
97203 Teatrologija i dramatologija: Uvod u teatrologiju Da 6.0 30 15 0
37559 Tečaj bugarskog jezika 1 Da 4.0 0 0 30
132034 Tečaj latinskoga jezika I Da 2.0 0 30 0
37558 Tečaj makedonskog jezika 1 Da 4.0 0 0 30
37563 Tečaj slovenskog jezika 1 Da 4.0 0 0 30
64099 Tečaj ukrajinskog I Da 4.0 0 0 30
36858 Tehnologije i održivi razvoj Da 3.0 30 0 0
35949 Temelji indijske civilizacije 1 Da 2.0 30 0 0
51690 Temelji kognitivne lingvistike Da 5.0 30 15 0
36733 Teorija informacije i komunikacije Da 3.0 30 0 0
52667 Teorija književnosti: Analiza lirske pjesme Da 6.0 30 15 0
131584 Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura Da 6.0 30 15 0
52681 Teorija književnosti: Formalizam Da 6.0 30 15 0
118561 Teorija književnosti: Teorija romana Da 6.0 30 15 0
52671 Teorija književnosti: Uvod u proučavanje književnosti Da 6.0 30 15 0
145600 Teorija spoznaje - seminar: Objektivnost i interpretacija Da 3.0 0 30 0
36732 Učenje stranog jezika Da 3.0 30 0 0
35919 Umjetnost antike Da 5.0 30 15 15
51170 Umjetnost gotike Da 5.0 30 15 15
51174 Umjetnost nakon 1900. Da 5.0 30 15 15
51169 Umjetnost romanike Da 5.0 30 15 15
51173 Umjetnost XIX. stoljeća Da 5.0 30 15 15
64218 Ustroj umjetnih jezika Da 5.0 30 15 0
36754 Uvod u čitanje starih karata Da 3.0 30 0 0
198865 Uvod u filozofiju I - opći predmet Da 3.0 30 0 0
78427 Uvod u indoeuropsku lingvistiku Da 3.0 30 0 0
99952 Uvod u književnost i kulturu Roma 1 Da 3.0 15 0 15
65585 Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine Da 4.0 30 0 0
52057 Uvod u lingvistički studij švedskog Da 7.0 30 30 0
36014 Uvod u mađarsko jezikoslovlje Da 2.0 15 0 0
36015 Uvod u mađarsku civilizaciju Da 6.0 30 30 0
198889 Uvod u muzeologiju Da 6.0 30 30 0
78566 Uvod u opću lingvistiku Da 3.0 30 0 0
37556 Uvod u povijest makedonske književnosti i kulture Da 4.0 15 15 0
64095 Uvod u prapovijesnu arheologiju Da 3.0 30 0 0
160766 Uvod u primijenjenu lingvistiku Da 3.0 30 0 0
170501 Uvod u provincijalnu arheologiju Da 5.0 30 30 0
99954 Uvod u romski jezik 1 Da 3.0 15 0 15
87770 Uvod u rusku civilizaciju 1 Da 2.0 30 0 0
80856 Uvod u semiologiju Da 5.0 30 15 0
64094 Uvod u slavensku arheologiju Da 3.0 30 0 0
37522 Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture Da 4.0 15 15 0
36052 Uvod u studij talijanskoga jezika Da 5.0 30 15 0
35835 Uvod u studij turkologije (I) Da 3.0 30 15 0
186252 Uvod u teorije kulture Da 4.0 30 15 0
78081 Uvod u teoriju književnosti i čitanje književnog teksta Da 3.0 15 15 0
52303 Uvod u tipologiju Da 5.0 30 15 0
51121 Velika seoba naroda Da 5.0 30 0 0
97177 Venecijanska skulptura renesanse i baroka Da 5.0 30 0 0
97178 Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća Da 5.0 30 0 0
215667 Viši hindski seminar 1 Da 2.0 0 30 0
215676 Viši hindski seminar 3 Da 2.0 0 30 0
102115 Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. st. Da 5.0 30 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
51315 Socijalna povijest ideja Da 6.0 30 30 0
102117 Suvremene sociološke teorije 2 Da 6.0 30 30 0
Izborna grupa: Kolegiji s unutarnjom izbornošću - od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS

Opis: od 3. do 6. semestra odabrati od 13 do 18 ECTS bodova

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
66162 Odabrana poglavlja statističke analize Da 6.0 45 0 15
51322 Sociologija porodice Da 6.0 30 30 0
51320 Sociologija rada i organizacije Da 6.0 30 30 0
36880 Sociologija sela Da 6.0 30 30 0
51332 Terorizam i društvo Da 6.0 30 30 0
38093 Uvod u socijalnu antropologiju Da 6.0 30 30 0
Izborna grupa: Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda

Opis: od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 2 ECTS boda

Šifra Naziv Polaže se ECTS P S V
37163 Algebarska lingvistika Da 5.0 30 30 0
131619 Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana Da 5.0 30 0 0
102106 Antroponimija u matičnim knjigama Da 4.0 30 15 0
170493 Arheologija novog vijeka i suvremenog doba Da 3.0 30 0 0
51172 Arhitektura renesanse i baroka Da 5.0 30 15 15
170509 Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala Da 3.0 30 0 0
184934 Art and Architecture in Safavid, Mughal, and Ottoman Empires in the Early Modern Period Da 3.0 30 0 0
198917 Barokna skulptura kontinentalne Hrvatske Da 5.0 30 0 0
69886 Bioetika Da 6.0 60 0 0
81420 Bugarska književnost 1945-1989 Da 4.0 15 15 0
81418 Bugarska književnost od početka 20. stoljeća do 1945. Da 4.0 15 15 0
95289 Civilizacija starog vijeka + Proseminar iz antičke mitologije Da 6.0 30 30 0
81214 Čovjek i sport Da 4.0 30 0 0
81215 Čovjek i sport Da 5.0 30 0 30
51202 Danteova Božanstvena komedija (I. skupina) Da 5.0 30 15 0
103229 Das römische Heer in Kroatien Da 3.0 30 0 0
37517 Dijalektologija srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
215597 Društveni mediji i kulturna baština Da 5.0 15 15 15
64239 Eneolitik Hrvatske u kontekstu srednje i jugoistočne Europe + Eneolitik Hrvatske Da 6.0 30 30 0
78173 Engleski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 0 30
102200 Etika - seminar: Bioetika, ekonomija, politika Da 3.0 0 30 0
198867 Etika - seminar: Izabrani etički problemi Da 3.0 0 30 0
132089 Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam Da 6.0 30 15 0
198929 Filmologija: Struktura filmskog djela Da 6.0 30 15 0
131574 Filmologija: Teorija filmskog stila Da 6.0 30 15 0
51258 Filozofija i psihoanaliza Da 4.0 30 0 0
131761 Filozofija i psihoanaliza - seminar: Znanje, rod i seksualnost (Lacan, Foucault, Butler) Da 3.0 0 30 0
51270 Filozofija jezika II Da 3.0 30 0 0
215585 Filozofija politike - seminar: Demokracija i populizam Da 3.0 0 30 0
56138 Filozofija povijesti: Osnovni problemi Da 4.0 30 0 0
51280 Filozofija znanosti Da 4.0 30 0 0
78254 Filozofska antropologija - opći predmet Da 4.0 30 0 0
51306 Fonetika i fonologija Da 3.0 30 0 0
77981 Fonetika i fonologija srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
36053 Fonetika i fonologija talijanskog jezika Da 5.0 30 15 0
78175 Francuski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 0 30
78185 Francuski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 0 30
35819 Geologija i mineralogija za arheologe Da 3.0 30 0 0
184205 Govor i pokret Da 4.0 30 15 0
81494 Grčka filozofija II Da 3.0 0 30 0
54655 Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja Da 3.0 30 0 0
51111 Grčki jezik za arheologe I Da 3.0 30 0 0
36740 Grčki tečaj II Da 2.0 0 30 0
104398 Hindska konverzacija 2 Da 2.0 30 0 0
69611 Hindske jezične vježbe 2 Da 2.0 0 0 60
69613 Hindske jezične vježbe 4 Da 2.0 0 0 60
69614 Hindske jezične vježbe 6 Da 2.0 0 0 60
69615 Hindske jezične vježbe 8 Da 2.0 0 0 60
160762 Hrvatska dječja književnost Da 5.0 30 15 0
198934 Hrvatski znakovni jezik 2 Da 3.0 15 0 30
51271 Indijska filozofija II Da 3.0 30 0 0
64158 Indijska književnost 2 Da 3.0 30 0 0
69608 Indijska književnost 4 Da 3.0 30 0 0
66366 Indijska književnost 6 Da 3.0 30 0 0
215672 Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi 2 Da 2.0 30 0 0
52310 Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II Da 2.0 15 15 0
37159 Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova Da 5.0 30 15 0
59499 Informacijska pismenost Da 5.0 15 0 30
35821 Informatika za arheologe Da 2.0 0 0 30
131618 Interpolacije 2 Da 5.0 30 0 0
47057 Islamska civilizacija (II) Da 3.0 30 15 0
52270 Istočne religije Da 3.0 30 0 0
131689 Ivan Gundulić i hrvatski književni barok Da 4.0 30 15 0
184250 Jezici svijeta Da 5.0 30 15 0
183717 Judeo-španjolski I Da 2.0 0 30 0
131616 Karolinška Istra Da 5.0 30 0 0
131621 Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji Da 5.0 30 0 0
81456 Kasnoantička i srednjovjekovna umjetnost Rima Da 5.0 15 15 0
184228 Klasična kineska filozofija Da 4.0 30 0 0
90212 Komparativna književnost: Hrvatski književni kanon II Da 6.0 30 15 0
81429 Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha Da 6.0 30 15 0
170537 Komparativna književnost: Poredbena povijest hrvatske novele Da 6.0 30 15 0
86825 Komparativna književnost: Uvod u komparativnu književnost: metodologija Da 6.0 30 15 0
170193 Kontrastivna analiza teksta Da 4.0 15 30 0
198936 Korejski jezik 2 Da 4.0 0 0 60
37170 Korpusna lingvistika Da 5.0 30 15 0
103228 Kroatien in der Antike Da 4.0 30 0 0
69904 Latinski jezik za arheologe I Da 3.0 30 0 0
60069 Leksikologija srpskog jezika Da 4.0 15 15 0
51171 Likovne umjetnosti renesanse i baroka Da 5.0 30 15 15
37171 Lingvistika i njezini dijalekti Da 5.0 30 15 0
70968 Litavski tečaj Da 5.0 30 15 0
198875 Logika - seminar: Logika i prirodni jezici Da 3.0 0 30 0
198876 Logika - seminar: Odabrani problemi filozofske logike Da 3.0 0 30 0
160768 Logika I - uvod u simboličku logiku Da 6.0 60 0 0
160769 Logika II Da 6.0 60 0 0
52568 Makedonska književnost: Makedonska drama Da 4.0 15 15 0
131702 Makedonska književnost: Makedonski roman Da 4.0 15 15 0
160812 Marx i marksističke filozofije - seminar: Egalitarizam i pravednost Da 3.0 0 30 0
215586 Marx i marksističke filozofije - seminar: Socijalna reprodukcija i marksistički feminizam Da 3.0 0 30 0
35818 Metode prirodnih znanosti u arheologiji Da 5.0 30 0 0
47422 Metodologija znanstvenog rada Da 4.0 30 0 0
64169 Neindoeuropski jezični tečaj: svahili Da 5.0 30 15 0
215594 Neohinduistički pokreti Da 3.0 30 0 0
36736 Neurofonetika Da 5.0 30 30 0
52276 Niži hindski seminar 2 Da 2.0 0 30 0
70268 Novogrčki jezik 2 Da 2.0 15 15 0
56715 Novogrčki jezik 4 Da 3.0 15 0 15
77923 Novogrčki jezik 6 Da 3.0 15 15 0
125596 Novogrčki jezik 8 Da 4.0 15 15 0
78174 Njemački jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 0 30
78184 Njemački jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 0 30
170514 Od Rima do Italije Da 3.0 30 0 0
78329 Opća povijest književnosti: Avangarda Da 6.0 30 15 0
215602 Opća povijest književnosti: Osnovni pojmovi povijesti književnosti II Da 6.0 30 15 0
160783 Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma Da 6.0 30 15 0
81430 Opća povijest književnosti: Razdoblja književne povijesti 2 Da 6.0 30 15 0
90146 Opća povijest književnosti: Realistički roman Da 6.0 30 15 0
125622 Opća povijest književnosti: Romantička proza Da 6.0 30 15 0
145538 Opća povijest književnosti: Srednjovjekovno pripovijedanje Da 6.0 30 15 0
184243 Opća povijest književnosti: Usmenost, pismenost i književnost Da 6.0 30 15 0
64088 Opća teorija baštine Da 6.0 30 15 0
51016 Osnove arapskog jezika: morfologija Da 4.0 30 0 15
50998 Osnove arapskoga jezika: morfologija s elementima sintakse (II) Da 4.0 30 0 15
132059 Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza Da 2.0 0 0 30
69715 Osnove hindske gramatike 2 Da 3.0 15 0 15
51105 Osnove klasične arheologije 2 Da 5.0 30 0 0
51132 Osnove muzejskog rada Da 2.0 0 0 30
125813 Osnove nizozemskog jezika II Da 2.0 0 0 30
131588 Osnove perzijskoga jezika (II) Da 3.0 15 0 15
170497 Osnove ranokršćanske arheologije Da 5.0 30 30 0
35953 Osnove sanskrtske gramatike 2 Da 5.0 30 0 15
37518 Osnove slovenske književnosti Da 4.0 15 15 0
132040 Osnove teorije književnosti Da 4.0 45 0 0
39704 Osnove web dizajna Da 5.0 15 0 30
52659 Osnove zaštite muzejskih zbirki Da 3.0 15 15 0
36791 Poganski Ilirik Da 3.0 30 0 0
170498 Položaj naselja i graditeljske tehnologije Da 3.0 30 0 0
64090 Poljski jezik za ne-poloniste Da 5.0 0 0 60
118556 Poredbene analize Da 4.0 15 15 0
36751 Portugalska kultura i civilizacija 2 Da 3.0 0 15 0
215589 Povijest filozofije - seminar: Heidegger, Prilozi filozofiji Da 3.0 0 30 0
215591 Povijest filozofije - seminar: Schelling, Sistem transcendentalnog idealizma Da 3.0 0 30 0
131623 Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945. Da 5.0 30 0 0
37165 Povijest lingvističkih teorija Da 5.0 30 15 0
69635 Prakrtski ili Vedski seminar 2 Da 2.0 0 30 0
69637 Prakrtski ili Vedski seminar 4 Da 2.0 0 30 0
170515 Pregled europskog mezolitika Da 3.0 30 0 0
94481 Pregled židovske povijesti od emancipacije i haskale Da 3.0 30 30 0
52164 Prijevodne vježbe II Da 2.0 0 0 30
37164 Primijenjena lingvistika Da 5.0 30 30 0
86783 Proseminar: Dijalog, analiza i spoznaja Da 3.0 0 30 0
170499 Rani srednji vijek u Hrvatskoj Da 6.0 30 30 0
64252 Rimska književnost carskoga razdoblja Da 2.0 30 0 0
78182 Ruski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 0 30
78188 Ruski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 0 30
215596 Sanskrtska konverzacija 2 Da 3.0 0 0 30
69591 Sanskrtski seminar - epski 1 Da 2.0 0 30 0
69592 Sanskrtski seminar - epski 2 Da 2.0 0 30 0
69593 Sanskrtski seminar - epski 3 Da 2.0 0 30 0
69594 Sanskrtski seminar - epski 4 Da 2.0 0 30 0
215670 Sanskrtski seminar - niži 2 Da 2.0 0 30 0
69599 Sanskrtski seminar - stručni 1 Da 2.0 0 30 0
170899 Selected Topics in Philosophy - seminar Da 3.0 0 30 0
170222 Seminar iz Švedskog jezika u društvenom kontekstu Da 3.0 0 15 15
142490 Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama Da 3.0 30 0 0
86830 Slovački jezik (za neslovakiste) Da 5.0 0 0 60
52547 Slovenska književnost: Suvremena slovenska književnost - čitanja i analize Da 4.0 15 15 0
131701 Slovenska književnost: Suvremeni slovenski roman Da 4.0 15 15 0
215657 Sport u kulturi Dalekoga istoka i Indije Da 5.0 30 0 30
215656 Sport u kulturi Dalekoga istoka i Indije Da 4.0 30 0 0
131624 Srednjovjekovna umjetnost južne Dalmacije Da 5.0 30 0 0
198916 Srednjovjekovna umjetnost Venecije Da 5.0 30 0 0
36752 Srednjovjekovna Venecija Da 2.0 30 0 0
36783 Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji Da 4.0 15 15 0
131698 Srpska književnost: Srpska drama Da 4.0 15 15 0
52500 Srpska književnost: Srpska pripovijetka 19. vijeka Da 4.0 15 15 0
125810 Sukob Tito Staljin i Goli otok Da 3.0 30 0 0
160757 Sustav književnog teksta Da 4.0 15 30 0
51135 Suvremena estetika Da 6.0 60 0 0
184204 Suvremena filozofska terminologija II Da 3.0 30 0 0
51207 Suvremena talijanska povijest Da 5.0 30 15 0
51117 Svakodnevni život u srednjem vijeku Da 3.0 0 30 0
97175 Svjetska kulturna baština Da 5.0 15 15 0
78180 Španjolski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 0 30
78186 Španjolski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 0 30
184299 Švedski jezik II Da 7.0 0 30 60
97428 Švedski jezik u društvenom kontekstu I Da 3.0 0 15 30
198898 Talijanska književnost manirizma i baroka (II. skupina) Da 5.0 30 15 0
52697 Talijanska leksikologija Da 5.0 30 15 0
78181 Talijanski jezik za akademske potrebe 2 Da 2.0 0 0 30
78187 Talijanski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 0 30
215603 Teatrologija i dramatologija: Analiza teksta predstave Da 6.0 30 15 0
145566 Teatrologija i dramatologija: Povijest tragedije Da 6.0 30 15 0
37564 Tečaj bugarskog jezika 2 Da 4.0 0 0 30
132035 Tečaj latinskoga jezika II Da 2.0 0 30 0
37566 Tečaj makedonskog jezika 2 Da 4.0 0 0 30
37569 Tečaj slovenskog jezika 2 Da 4.0 0 0 30
64100 Tečaj ukrajinskog II Da 4.0 0 0 30
36858 Tehnologije i održivi razvoj Da 3.0 30 0 0
35950 Temelji indijske civilizacije 2 Da 2.0 30 0 0
142681 Teorija i povijest povijesti umjetnosti Da 5.0 30 15 15
160794 Teorija književnosti: Satira - vrsta ili način Da 6.0 30 15 0
81435 Teorija književnosti: Suvremene književne teorije Da 6.0 30 15 0
52668 Teorija književnosti: Uvod u naratologiju Da 6.0 30 15 0
117984 Teorija spoznaje - seminar: Uvod u socijalnu epistemologiju Da 3.0 0 30 0
118626 Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike Da 3.0 0 30 0
86828 Tipologija malih literarnih formi i usmenost Da 4.0 30 30 0
102113 Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries Da 5.0 15 15 0
35921 Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka Da 5.0 30 15 15
198895 Uvod u filozofiju II - opći predmet Da 3.0 30 0 0
69722 Uvod u ikonologiju Da 5.0 30 15 15
99953 Uvod u književnost i kulturu Roma 2 Da 3.0 15 0 15
64093 Uvod u litičku analizu Da 3.0 30 0 0
36017